Protecció de dades i inscripció

Protecció de dades i inscripció

L’associació Societat Catalana de Nanociència i Nanotecnologia (SCN2) dona estricte compliment a la normativa vigent sobre la protecció de dades de caràcter personal dels membres tal com disposa el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679, de 27 d’abril de 2016, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. D’acord amb el que estableixen aquestes legislacions i les dades que emmagatzema l’associació, l’entitat està obligada a adoptar mesures de seguretat de nivell bàsic ajustades a la protecció de dades de caràcter personal que s’utilitzaran amb aquella finalitat explicitada en cada cas.

L’SCN2 té la responsabilitat d’informar als membres que aquests tenen determinats drets respecte les seves dades personals i que poden exercir mitjançant comunicació escrita a l’associació. Aquests drets inclouen:

  • Dret d’accés sobre les seves dades, és a dir, de conèixer el tipus de suport i document on les dades estan emmagatzemades, perquè es tracten i amb quina finalitat.
  • Dret de rectificació o cancel·lació, que recullen la possibilitat de modificar el contingut de les dades emmagatzemades quan aquestes hagin canviat o siguin errònies.
  • Dret d’oposició que permet exigir que les dades deixin de ser utilitzades per una o varies de les seves finalitats.

La inscripció a l’associació i conseqüent cessió de dades personals a l’SCN2 per part dels membres es realitza de forma lliure i voluntària a través del formulari d’inscripció, que suposa l’acceptació expressa de les condicions establertes i el consentiment inequívoc per tal que l’associació incorpori i tracti aquestes dades. Aquestes dades seran tractades amb les finalitats de: realitzar el cobrament de la quota d’associació, garantir el funcionament correcte del serveis restringits a la pàgina web, gestionar i obtenir informació sobre la idoneïtat i qualitat dels serveis i activitats de l’associació, realitzar estudis per conèixer la naturalesa genèrica dels seus membres, informar de forma individualitzada sobre les activitats de l’associació i aquelles considerades en el propi formulari d’inscripció. L’SCN2 disposa d’un document de seguretat intern que recull i regula totes les mesures tècniques i organitzatives que l’associació duu a terme per garantir la protecció, confidencialitat, integritat i gestió de totes les dades personals.

Pel cobrament de quotes d’associació es fa servir el càrrec per domiciliació, instrument que permet efectuar el càrrec automàtic al compte del membre (el deutor) de forma que l’operació de pagament és iniciada per l’SCN2 (el creditor). Els càrrecs per domiciliació només es poden dur a terme amb l’existència del consentiment exprés donat prèviament pel membre deutor, recollit en un ordre de domiciliació que contingui totes les dades necessàries per poder fer el pagament i la firma manuscrita o digital del titular del compte del membre. L’SCN2 té la obligació d’emmagatzemar l’ordre de domiciliació firmada mentre el contracte estigui en vigor, durant el període de reemborsament i durant els períodes que estableixi la llei un cop el contracte hagi sigut cancel·lat. En cas que no existeixi el mandat firmat pel deutor, es considerarà que la domiciliació no estava autoritzada. Així mateix, si l’SCN2 no presenta cobraments en relació a un mandat vàlid en un periode de 36 mesos a contar desde la data de l’últim cobrament emès, el mandat firmat queda extingit i no es podran iniciar més cobraments amb aquest mandat.

Els membres tenen l’obligació de notificar les possibles modificacions que es produeixin en les dades incloses en l’ordre de domiciliació i han de posar els fitxers a disposició de la seva entitat bancària amb suficient antelació respecte la data del cobrament: 4 dies hàbils per operacions recurrents i 7 dies hàbils per primeres operacions. Per altra banda, el membre disposa d’un període màxim de 13 mesos per sol·licitar la rectificació d’operacions incorrectes o no autoritzades per la devolució dels càrrecs per domiciliació. Aleshores l’SCN2 disposa de 8 setmanes per tornar rebuts autoritzats, sempre que, quan es donés l’autorització, aquesta no especifiquès l’import exacte i dit import superi el que l’ordenant podia esperar raonablement.

Si tens cap dubte sobre la protecció de dades pots contactar-nos a secretaria@scn2.cat, i si tens cap dubte sobre el càrrec per domiciliació pots contactar-nos a tresoreria@scn2.cat.