Estatuts de la SCN²

–Descarrega els estatuts–

Capítol I – La denominació, el domicili i les finalitats

Article 1

1. Amb la denominació «SOCIETAT CATALANA DE NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA» es constitueix aquesta associació de caràcter científic que regula les seves activitats d’acord amb la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques, la Llei orgànica 1/2002 reguladora del dret d’associació, els seus estatuts i en darrer terme per les decisions preses vàlidament pels seus òrgans de govern.

Article 2

1. Les finalitats d’aquesta associació de caràcter científic i sense ànim de lucre són:

(a) Agrupar tots els professionals que tinguin interès o vinculació amb la nanociència o la nanotecnologia i els professionals d’altres àrees que ho sol·licitin i que siguin admesos d’acord amb els mecanismes establerts en aquests estatuts.

(b)  Organitzar les reunions, jornades, congressos i altres activitats científiques de l’associació per contribuir al millorament científic dels seus socis.

(c)  Fomentar el compliment de les normes ètiques dins l’exercici de la nanociència i la nanotecnologia.

(d)  Promoure i coordinar la recerca, la innovació i la divulgació, a tots els nivells possibles en els camps de la nanociència i la nanotecnologia així com protegir i fomentar el progrés científic de la nanociència i la nanotecnologia com a àrea de coneixement i àmbit professional propis.

(e)  Col·laborar amb universitats i altres associacions per tal de promoure, coordinar i desenvolupar programes científics i d’educació de nanociència i nanotecnologia.

(f)  Assessorar i assistir a organismes públics i societats privades o civils que ho demanin en matèria de nanociència i nanotecnologia pel seu òptim desenvolupament científic i tècnic.

(g)  Impulsar i fomentar la col·laboració amb altres associacions estatals i internacionals on la nanociència i la nanotecnologia tinguin un paper important.

(h)  Transmetre a la societat la rellevància i potencial de la nanociència i la nanotecnologia així com la importància de l’avenç del coneixement científic en general.

Article 3

1. El domicili de l’associació s’estableix a Sant Cugat del Vallès i radica al camí del Mas Roig al Mas Fuster, 59 casa Valldoreix i codi postal 08197. Tanmateix, la Junta Directiva podrà acordar el seu trasllat si s’escau i disposar d’altres espais pel normal desenvolupament de les seves activitats així com establir les delegacions i representacions que consideri més adients sempre que s’aprovi pels mecanismes establerts en aquests estatuts.

2. L’associació desenvolupa la seva activitat majoritàriament a Catalunya i, per tant, el català és la llengua oficial de documentació i expressió. Tot i això, qualsevol soci o entitat que ho requereixi podrà disposar dels documents addicionalment en un altre idioma si la Junta Directiva així ho disposa.

3. La durada de l’associació és indefinida.

Capítol II – Socis de l’associació, els seus drets i obligacions

Article 4

1. Poden formar part de l’associació totes les persones físiques i jurídiques que, de manera lliure i voluntària, tinguin interès en les seves finalitats, siguin acceptades i reuneixin els requisits previstos en aquests estatuts.


(a) Pel que fa a les persones físiques han de tenir capacitat d’obrar i ser majors de 18 anys.


(b) Pel que fa a les persones jurídiques l’ingrés ha de ser sol·licitat per un representant legal amb poder suficient i les normes per les quals es regula la persona jurídica en qüestió no han d’excloure l’objecte de l’associació.

2. Per integrar-se a l’associació cal presentar una sol·licitud a l’associació, la qual prendrà una decisió sobre la petició en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà o sotmetrà a validació de l’Assemblea General més immediata.

3. L’associació està formada per quatre categories de socis: socis estudiants, socis numeraris, socis honoraris i socis adherits. El nombre total és il·limitat.

4. Podrà ser soci estudiant de l’associació qualsevol persona que durant llurs estudis universitaris de grau o màster de nanociència i nanotecnologia en l’àmbit territorial de l’associació sigui proposada per dos socis de l’associació i acceptada per la majoria de la Junta Directiva.

5. Podrà ser soci numerari de l’associació qualsevol persona que sigui acceptada per la majoria de la Junta Directiva i reuneixi algun dels requisits següents:

(a)  Ser graduat en nanociència i nanotecnologia o posseir un títol universitari superior o diplomatura en alguna branca científica professionalment relacionada amb la nanociència i la nanotecnologia. Quan un soci estudiant acaba el grau de nanociència i nanotecnologia automàticament passa a ser soci numerari.

(b)  Tenir o haver tingut vinculació professional en l’entorn de la nanociència i la nanotecnologia dins de l’àmbit territorial de l’associació.

6. Podrà ser soci honorari qualsevol persona que per llur mèrit o vinculació notòriament rellevant amb la nanociència i nanotecnologia, sigui proposada per la Junta Directiva o per deu socis de l’associació i acceptada per la majoria de l’Assemblea General. Aquesta és la màxima categoria que l’associació pot atorgar.

7. Podrà ser soci adherit qualsevol persona interessada en estimular l’avenç de la nanociència i la nanotecnologia, residint dins o fora l’àmbit territorial de l’associació, que sigui proposada per dos socis de l’associació i acceptada per la majoria de Junta Directiva.

Article 5

1. Els socis estudiants, numeraris i honoraris tenen dret a:

(a)  Participar amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.

(b)  Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.

(c)  Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas en nom de l’associació.

(d)  Rebre informació i gaudir de les activitats que presti l’associació així com assistir als actes que se celebrin segons les condicions fixades en cada cas i fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva disposició.

(e)  Formar part dels grups de treball i seccions que l’associació organitzi per assolir els seus fins.

(f)  Presentar els seus treballs científics i intervenir en els debats que se suscitin després de cada comunicació.

(g)  Exposar a l’Assemblea General i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’associació i més eficaç la realització dels seus objectius socials i científics bàsics.

(h)  Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de l’associació així com de l’estat de comptes de l’associació.

(i)  Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.

(j)  Tenir un exemplar dels estatuts vigents i consultar els llibres de l’associació.

(k)  Rebre informació dels assumptes que s’hagi previst tractar en l’Assemblea General amb quinze dies naturals d’anterioritat a la convocatòria. La Junta Directiva també haurà de proporcionar-los l’acta generada al final de cada Assemblea General en un termini màxim de quinze dies naturals posterior a la celebració d’aquesta.

(l)  Utilitzar els serveis i dependències de l’associació en les condicions que reglamentàriament s’estableixin.

(m)  Qualsevol altre reconegut per acord adoptat pels òrgans de govern.

2. Els socis adherits tenen dret a participar amb veu però sense vot a les assemblees i, com la resta de socis, als punts explicitats en l’article 5.1 dels apartats (c) a (m).

Article 6

1. Són deures de tots els socis de l’associació sense distinció de categories:

(a)  Comprometre’s amb les finalitats de l’associació i participar-ne activament per assolir-les. 
Col·laborar en les activitats desenvolupades per l’associació.

(b)  Contribuir al sosteniment de l’associació amb el pagament puntual de quotes, derrames 
i altres aportacions econòmiques fixades d’acord als estatuts.

(c)  Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.

(d)  Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’associació.

(e)  Exercir les funcions que li siguin encomanades per la Junta Directiva pel bon funciona- ment de l’associació.

(f)  Assistir a les reunions a les que siguin convocats.

Capítol III – L’Assemblea General

Article 7

1. L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’associació; integrada per tots els seus socis que en formen part per dret propi i irrenunciable.

2. Els socis de l’associació, reunits en l’Assemblea General legalment constituïda, decideixen els assumptes que són competència de l’Assemblea.

3. Tots els socis, membres i càrrecs dels òrgans de govern queden subjectes als acords de l’Assemblea General que tenen caràcter vinculant per a tots els associats, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar. Tots s’hauran de subordinar a les decisions que s’hi prenguin, i acomplir-les amb exactitud, promptitud i interès.

Article 8

1. L’Assemblea General té les facultats següents:

(a)  Avaluar i aprovar la gestió anual feta per la Junta Directiva de l’associació així com la memòria anual de les activitats desenvolupades, projectes futurs i línies generals d’actuació.

(b)  Aprovar el pressupost i la liquidació dels comptes anuals.

(c)  Acordar la forma i l’import de les contribucions al finançament de l’associació o al pagament de les seves despeses, incloent-hi les aportacions al patrimoni de l’associació.

(d)  Aprovar el reglament de règim intern i les seves possibles modificacions.

(e)  Modificar els estatuts de l’associació.

(f)  Tractar les propostes de qualsevol soci o membre de l’Assemblea General.

(g)  Aprovar els socis que formaran la renovació parcial reglamentària de la Junta Directiva així com destituir-los en qualsevol moment en cas que es justifiqui que no actuen segons la voluntat majoritària de l’Assemblea General.

(h)  Acceptar, si s’escau, les sol·licituds d’alta dels nous socis.

(i)  Ratificar o oposar-se a les baixes disciplinàries així com altres sancions que pugin ser 
imposades per la Junta Directiva.

(j)  Crear, modificar o suprimir seccions i grups de treball especialitzats.

(k)  Acordar la transformació, la fusió, l’escissió o la dissolució de l’associació així com l’ingrés o la baixa en federacions o confederacions.

(l)  Sol·licitar i gestionar la declaració d’utilitat pública.

(m)  Resoldre sobre les qüestions que no estiguin expressament atribuïdes a cap altre òrgan de l’associació.

Article 9

1. L’Assemblea General es pot reunir de forma ordinària o extraordinària:

(a)  L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any, dins dels sis mesos següents a la data de tancament de l’exercici econòmic.

(b)  L’Assemblea General es reuneix en sessió extraordinària quan així ho decideixi la Junta Directiva o bé quan ho sol·liciti per escrit un nombre de socis no inferior al 30% del total. En aquest cas l’Assemblea General tindrà lloc dintre d’un termini no superior als trenta dies naturals a comptar des de la data de rebuda de la sol·licitud excepte si el sol·licitants ho demanen de forma diferent.

2. L’Assemblea General és convocada per la Junta Directiva mitjançant una convocatòria que ha de contenir, com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió. La convocatòria s’ha de comunicar, com a mínim, amb quinze dies naturals d’antelació a la data de reunió.

3. Des del mateix moment de la convocatòria oficial de l’Assemblea General, un nombre no inferior al 5% de socis té set dies hàbils per sol·licitar a la Junta Directiva la inclusió en l’ordre del dia d’un o més assumptes a tractar.

Article 10

1. L’Assemblea General es constitueix vàlidament en primera convocatòria quan hi siguin presents la meitat més un del total de socis, i en segona convocatòria, com a mínim mitja hora més tard de l’hora de reunió, sigui quin sigui el nombre de persones associades presents o representades.

2. L’assemblea únicament pot adoptar acords respecte els punts inclosos en l’ordre del dia, llevat que s’hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la convocatòria d’una nova Assemblea General.

3. Al començament de cada reunió de l’Assemblea General es llegeix l’acta de la sessió anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni. Com a últim punt de l’ordre del dia de les Assemblees Generals s’hi inclourà sempre un torn de precs i preguntes, per tal que els presents puguin plantejar les qüestions que considerin convenients.

4. La Mesa de l’Assemblea General quedarà constituïda pels socis representants de la Presidència i la Secretaria de la Junta Directiva. En llur absència seran substituïts per algun altre soci de la Junta Directiva. En darrer terme, aquests dos càrrecs seran representats per votació entre els assistents a l’Assemblea General.

5. El Secretari estén l’acta de cada reunió, que ha de signar juntament amb el President. En l’acta hi ha de figurar la data de la reunió, la llista de les persones assistents i de les excusades, els assumptes tractats i el resultat numèric dels acords adoptats, així com el text d’aquests acords. També recollirà fidelment les diverses opinions expressades pels socis i, a petició d’algun d’ells, podrà fer-se constar textualment una proposició o observació.

Article 11

1. Cada soci que estigui al corrent de les seves obligacions amb l’associació tindrà dret a un vot. Els membres adherits són convidats a participar amb veu, però sense vot, a totes les assemblees de l’associació.

2. Els socis que no puguin assistir personalment a la reunió podran delegar tots els seus vots per l’Assemblea General corresponent a un altre soci; aquesta delegació, que serà atorgada per escrit amb la identificació personal i signatura del representat, haurà de ser lliurada a la Secretaria de la Mesa abans que comenci la votació. Cap soci pot ostentar més de tres delegacions en una mateixa reunió.

3. De forma general, els acords es prendran per majoria simple dels socis presents o representats. Per adoptar acords sobre la sanció a socis o membres l’establiment de quotes ordinàries i/o extraordinàries, la modificació dels estatuts, la dissolució de l’associació, la constitució d’una federació amb associacions similars o la integració en una ja existent i la disposició o alienació de béns caldrà una majoria qualificada de dos terceres parts dels vots assistents i representats.

4. Les votacions seran nominals o secretes a criteri del President de la Mesa, llevat que un mínim del 10% dels socis presents sol·liciti llur caràcter secret, cas en què seran secretes.

5. Els acords adoptats per l’Assemblea General són executius des del moment en què s’aproven.

Capítol IV – La Junta Directiva

Article 12

1. La Junta Directiva regeix, gestiona i representa l’associació.

2. La Junta Directiva estarà constituïda pels següents càrrecs que han de ser exercits per persones diferents:


(a) La Presidència.

(b) La Vicepresidència de l’àrea científica.

(c) La Vicepresidència de l’àrea d’innovació.

(d) La Vicepresidència de l’àrea divulgativa.

(e) Una Secretaria.

(f) Una Tresoreria.

(g) Quatre membres del Gabinet Assessor

(h) Tres membres de l’Equip de Comunicació.

3. Es podran crear altres càrrecs o dissoldre’n d’existents a proposta de la Junta Directiva i amb l’aprovació l’Assemblea General de la conseqüent modificació dels Estatuts, amb l’objectiu de millorar la capacitat d’actuació de l’associació en la persecució de les seves finalitats.

4. El nomenament i el cessament dels càrrecs s’han de comunicar al Registre d’Associacions mitjançant un certificat, emès per la Secretaria sortint amb el vistiplau de la Presidència sortint, que ha d’incloure també l’acceptació de les persones que passen a ocupar els nous càrrecs.

5. Tots els càrrecs de la Junta Directiva són gratuïts i seran designats i revocats per l’Assemblea General, únic òrgan de poder de l’associació.

Article 13

1. Els càrrecs s’exerciran durant un període màxim de dos anys renovables per igual termini per un sol període consecutiu. La renovació es farà per meitat cada any; en la primera renovació s’elegiran una Vicepresidència, un soci del Gabinet Assessor, la Secretaria, la Tresoreria i els socis de l’Equip de Comunicació. En la segona renovació s’escolliran la Presidència, les dues Vicepresidències i els tres socis del Gabinet Assessor restant.

2. El cessament dels càrrecs abans extingir-se el termini estatutari del seu mandat podrà esdevenir per:

(a)  Mort o declaració d’absència de la persona física o extinció de la jurídica.

(b)  Incapacitació o inhabilitació.

(c)  Renúncies voluntàries com a soci de la Junta Directiva, que caldrà notificar per escrit a la presidència, i aquesta decidirà d’acceptar-les o no amb un vot favorable mínim de dos terços dels socis de la Junta Directiva considerant si les responsabilitats i obligacions adquirides han sigut degudament acomplertes.

(d)  Destitució aprovada per l’Assemblea General segons els mecanismes expressats en aquests Estatuts.

(e)  Aprovació amb el vot favorable d’un mínim de dos terços del socis de la Junta Directiva en cas que, a judici d’aquesta, no desenvolupés correctament la tasca per a la qual s’hagués responsabilitzat.

(f)  Qualsevol altra que estableixin els estatuts.

3. Les vacants que es puguin produir entre dues eleccions reglamentàries s’han de cobrir per socis proposats per la Junta Directiva amb caràcter provisional fins a les eleccions reglamentàries següents.

Article 14

1. La Junta Directiva té les facultats següents:

(a)  Realitzar i dirigir les activitats de l’associació necessàries per l’acompliment de les seves finalitats així com elaborar la memòria anual d’activitats i sotmetre-la a l’Assemblea General per a la seva aprovació.

(b)  Representar, dirigir i administrar l’associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.

(c)  Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença de l’associació davant dels organismes públics i per exercir tota la mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.

(d)  Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’associació.

(e)  Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que els socis de l’associació han de satisfer.

(f)  Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.

(g)  Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.

(h)  Contractar els empleats que l’associació pugui tenir.

(i)  Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.

(j)  Crear comitès, grups de treball o seccions necessàries per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.

(k)  Realitzar les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir: subvencions o altres ajuts, l’ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de trobada i comunicació.

(l)  Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crèdit o d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina en l’article 21 del règim econòmic.

(m)  Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea General.

(n)  Qualsevol altre facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a cap altre òrgan de govern de l’associació o que no hagi estat delegada expressament.

Article 15

1. Per dur a terme la promoció d’activitats, la Junta Directiva es dotarà de comitès, grups de treball o seccions on altres socis o col·laboradors externs podran participar en funcions con- cretes (recerca, assistència, dinamització, docència…) mentre la Junta ho cregui convenient. En cap cas la Junta es desprèn de les responsabilitats delegades, que a tots els efectes són en darrer terme la seva responsabilitat.

2. La Junta Directiva té facultat per atorgar tota classe d’actes i contractes que siguin d’administració o de disposició per a la celebració de les activats aprovades per l’associació. Per contractes d’adquisició, gravamen i disposició de béns immobles necessitarà la autorització expressa de l’Assemblea General.

3. No són delegables la formulació dels comptes ni els actes que hagi d’autoritzar o aprovar l’Assemblea General.

4. La Junta Directiva pot establir el càrrec de Censor, amb l’objecte d’intervenir, si s’escau, els comptes de la Tresoreria. El Censor, que també podrà actuar a manera d’auditor i assessor econòmic podrà ser una persona externa a l’associació, però en cap circumstància podrà formar part de la Junta. Aquest càrrec podrà ser temporal i remunerat, en cas de ser extern, sempre que s’estableixi per un període de temps determinat en cap cas superior a un trimestre.

Article 16

1. La Junta Directiva es reunirà cada vegada que la convoqui la seva Presidència, qui haurà de fer-ho almenys un cop al trimestre per celebrar la sessió ordinària, o de forma extraordinària quan ho demanin com a mínim 5 socis de la Junta. En condicions normals, el President de la Junta realitzarà la convocatòria amb un mínim de 15 dies d’antelació mitjançant notificació personal amb el lloc, data i ordre del dia per correu electrònic o mitjans de comunicació digital que la pròpia Junta Directiva acordi.

2. Els socis de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que per causes justificades, poden excusar-se’n. L’assistència del President o Secretari o bé de les persones que els substitueixin és sempre necessària.

3. A instància de la pròpia Junta Directiva, podran assistir a les seves reunions socis amb caràcter d’assessor, amb veu però sense vot, i només en cas excepcional i justificat hi podran assistir persones alienes a l’associació amb les mateixes condicions.

4. La Junta Directiva es considerarà vàlidament constituïda quan hi assisteixin la meitat més un dels seus socis.

5. Els acords de la Junta Directiva s’adopten per majoria dels seus socis presents i en el seu cas serà diriment el vot favorable del president. Aquests s’han de fer constar en el llibre d’actes i els han de signar el Secretari i el President. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s’ha de llegir l’acta de la sessió anterior perquè s’aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

Article 17

1. Són pròpies de la Presidència les funcions següents:

(a)  Dirigir i representar legalment l’associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.

(b)  Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva.

(c)  Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.

(d)  Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.

(e)  Visar les actes i els certificats confeccionats per la Secretaria de l’associació.

(f)  Les atribucions restants pròpies del càrrec i delegades per l’Assemblea General o la Junta Directiva.

2. Són pròpies de les Vicepresidència les funcions següents:

(a)  Substituir la Presidència en totes les funcions que aquesta li encomani en cas d’absència, malaltia o dimissió.

(b)  Dirigir i organitzar totes les activitats de l’associació amb ajuda especial del Gabinet Assessor i els socis que ho considerin necessaris així com dels comitès, grups de treball o seccions que s’organitzin d’acord amb els mecanismes establerts en aquests estatuts.

3. La Secretaria té com a funcions:

(a)  Custodiar la documentació de l’associació.

(b)  Aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i la Junta Directiva.

(c)  Redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar.

(d)  Portar el llibre de registre de socis en que hi constaran les dades personals de cadascun d’ells, amb indicació del tipus de soci i la data d’admissió com a tal. Serà també el responsable de que la Llei de protecció de dades de caràcter personal es compleixi en el tractament de les dades dels socis.

(e)  Convocar, per ordre de la Presidència, les reunions de la Junta Directiva i l’Assemblea General i donar fe dels acords presos en aquestes.

4. El Tresorer té com a funcions:

(a)  La custòdia i el control dels recursos de l’associació.

(b)  L’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes que presentarà a la Junta Directiva perquè aquesta el sotmeti a l’aprovació de l’Assemblea General.

(c)  Portar un llibre de caixa.

(d)  Signar els rebuts de quotes i altres documents de la Tresoreria.

(e)  Pagar les factures aprovades per la Junta Directiva, visades prèviament per la Presidència i ingressar el que sobra en els dipòsits oberts en establiments de crèdit o estalvi.

5. El Gabinet Assessor col·laborarà amb la Presidència i les Vicepresidències en les tasques que la Junta Directiva decideixi per encàrrec de l’Assemblea General. També serà fonamental en el suggeriment de propostes alternatives que, des del punt de vista de la crítica constructiva, promoguin el debat per tal d’enfortir l’actuació de la Junta.

6. L’Equip de Comunicació s’encarregarà de respondre les sol·licituds externes realitzades a l’associació i de donar a conèixer l’associació realitzant tasques generals de comunicació i relacions públiques.

Capítol V – Organització de la vida associativa

Article 18

1. L’associació pot organitzar a través de la Junta Directiva o l’Assemblea General els comitès, grups de treball i seccions especialitzades que cregui oportú d’acord amb els seus objectius.

2. La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l’han de plantejar els socis de l’associació que vulguin formar-los, que n’han d’assabentar la Junta Directiva explicant les activitats que es proposen dur a terme. La Junta Directiva s’ha d’ocupar d’analitzar les diferents comissions o grups de treball, i un cop al mes ha de rebre de les persones que se n’encarreguin un informe detallat de les seves actuacions.

3. Les matèries a tractar en les sessions científiques i el seu desenvolupament seran determinades per la Junta Directiva que tindrà la facultat de sol·licitar qualsevol col·laboració necessària.

4. La convocatòria de les sessions científiques amb l’enunciat dels temes a tractar es comunicarà per escrit a tots els socis amb la suficient antelació.

5. L’associació ha de disposar d’un comitè de publicacions que, amb els mecanismes i les consultes que cregui necessàries, vetllarà per l’adequació dels treballs presentats.

Capítol VI – El règim electoral

Article 19

1. La Junta Directiva ha de convocar eleccions, com a mínim, un mes abans del termini de finalització del mandat. L’elecció dels nous socis de la Junta Directiva es farà en una Assemblea General Extraordinària convocada amb caràcter electoral.

2. Els nous socis de la Junta Directiva seran elegits, d’entre els socis amb almenys 12 mesos d’antiguitat a l’associació que estiguin al corrent de les obligacions amb l’associació, per majoria de vots dels socis a l’Assemblea General mitjançant sufragi lliure i secret.

3. Les persones elegides entren en funcions després d’haver acceptat el càrrec.

Article 20

1. Els socis que vulguin presentar-se a l’elecció ho han de comunicar a la Junta Directiva, com a mínim, quinze dies abans de la data en què hagin de tenir lloc les eleccions. La Junta Directiva sortint ha de publicar les candidatures en els cinc dies següents, moment en què començarà un termini de cinc dies per formular-hi reclamacions. Les reclamacions s’ha de resoldre en els tres dies següents d’haver-se exhaurit el termini.

2. Els socis que ho desitgin es poden agrupar i constituir una candidatura completa, integrada per tants candidats com càrrecs s’hagin d’elegir. El soci que l’encapçali ha de fer la comunicació oportuna a la Junta Directiva.

3. Les candidatures que es presentin tenen dret a una còpia de la llista d’associats i dels seus domicilis i adreces de correu electrònic, sempre que se n’hagi obtingut l’autorització expressa.

4. En cas que només s’hagi presentat una candidatura per una posició concreta, no s’ha de fer la votació i s’ha de proclamar elegida la candidatura presentada.

Capítol VI – El règim econòmic

Article 21

1. Els recursos de l’associació, que no ha disposat de patrimoni fundacional, són els següents:

(a)  Les quotes periòdiques ordinàries o extraordinàries dels socis fixades en l’Assemblea General així com les derrames i aportacions que fixi l’assemblea.

(b)  Els donatius, herències i llegats a favor de l’associació que siguin acceptats per la Junta Directiva.

(c)  Les subvencions que puguin ésser concedides pels organismes internacionals, europeus, de l’Estat, de la Generalitat, les corporacions o entitats provincials, comarcals o municipals i d’altres públiques, privades o de persones particulars.

(d)  Els interessos que produeixin els fons de l’associació, així com els ingressos provinents del patrimoni que puguin obtenir-se i de la prestació de serveis.

2. L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural; comença cada any, l’1 de gener i finalitza el 31 de desembre.

3. Els recursos econòmics de l’entitat, així com el seu patrimoni, es destinaran a l’acompliment de les finalitats i objectius de l’associació.

4. En els comptes corrents o llibretes d’estalvis obertes en establiments de crèdit o d’estalvi, hi han de figurar les signatures de la Presidència, la Tresoreria i la Secretaria. Per poder disposar dels fons n’hi ha prou amb dues firmes mancomunades, una de les quals ha de ser la de la Tresoreria o bé la de la Presidència.

5. Els socis numeraris i els socis adherits, en complir els 70 anys, igual que els socis honoraris, seran designats exempts de pagament conservant tots els drets, sempre que ho sol·licitin per escrit. En cas contrari, es considerarà que desitgen seguir satisfent les aportacions per col·laborar econòmicament amb l’associació.

6. Els socis estudiants gaudiran de quota reduïda però disposaran de la possibilitat de tramitar l’exempció del pagament d’aquesta quota si així ho desitgen.

7. Algun soci o membre podrà ser eximit de les aportacions durant un període de temps establert per la Junta Directiva activa, sempre que la decisió sigui justificada apropiadament.

Capítol VII – Baixa de l’associació i règim disciplinari

Article 22

1. Qualsevol soci o membre pot presentar la seva renúncia voluntària comunicada per escrit a la Junta Directiva amb efectes des de la seva presentació. La Junta Directiva li concedirà i comunicarà per escrit la baixa a la primera sessió que celebri, sense perjudici d’abonar les aportacions de què fos deutor corresponents a l’anualitat en curs.

2. Es causarà baixa disciplinària del soci o membre de l’associació per:

(a) L’impagament injustificat durant un any de les quotes que li corresponen.

(b)  Expulsió quan, per acord de la Junta Directiva, hagi incomplert greument les seves obligacions com a soci o membre de l’entitat. Prèviament es convocarà l’interessat perquè presenti les al·legacions que estimi pertinent, posterior al que la Junta Directiva disposarà de 15 dies hàbils per comunicar-li la decisió que s’haurà de prendre amb un mínim de dos terços de la mateixa.

(c)  Desenvolupar una conducta contrària als principis i objectius de l’associació.

Article 23

1. La Junta Directiva pot sancionar les infraccions comeses pels socis. Aquestes es poden qualificar de lleus, greus o molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’associació, segons el que estableixi el reglament de règim intern.

2. El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per un mínim de dues terceres parts dels socis de la Junta Directiva, l’adopta aquest òrgan de govern també dins d’un període de 15 dies.

3. Contra aquest acord, l’interessat podrà recórrer finalment per escrit a l’Assemblea General. Aquesta serà la responsable final de concloure en la baixa disciplinària del soci o membre.

Capítol VIII – Modificació d’estatuts i dissolució

Article 24

1. Els presents estatuts només podran ser modificats en Assemblea General Extraordinària con- vocada expressament per aquest fi a sol·licitud d’un nombre de socis no inferior al 25% o a proposta de la Junta Directiva. Els nous estatuts hauran de ser aprovats per no menys del 80% de l’Assemblea General.

2. Els estatuts es complementaran amb el reglament de règim intern de l’associació sempre que cap dels seus punts sigui contrari a cap article d’aquests estatuts.

Article 25

1. L’associació es dissoldrà per les causes que determina la legislació, és a dir:

(a)  Per acord no inferior al 80% de l’Assemblea General convocada amb caràcter extraordinària expressament per aquest fi. Aquest cas no tindrà efecte mentre vint socis acordin continuar amb l’associació i fer-se responsables de totes les despeses econòmiques pendents.

(b)  Compliment de la finalitat per a la qual es va constituir l’associació o impossibilitat d’assolir-la, llevat que l’Assemblea General n’acordi la modificació.

(c)  Per la baixa de socis, de manera que quedessin reduïts a menys de tres socis.

(d)  Resolució ferma i executiva dictada per l’autoritat judicial competent.

(e)  Per obertura de la fase de liquidació en el concurs de creditors

2. Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa la destinació dels béns i drets de l’associació, com a la finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.

3. L’Assemblea General està facultada per elegir una comissió liquidadora de mínim cinc socis sempre que ho cregui necessari. En cas que no sigui així, la última Junta Directiva tindrà la competència corresponent per aquest procés.

4. El romanent net que resulti de la liquidació s’ha de lliurar directament a l’entitat pública o privada sense afany de lucre de l’àmbit territorial d’actuació de l’associació que, d’acord amb el criteri de l’Assemblea General, hagi destacat més en la seva activitat a favor del que constitueix l’objecte de l’associació.

5. Els socis de l’associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.