Estatuts

Estatuts

Capítol I – La denominació, el domicili i les finalitats

Article 1

1. Amb la denominació «SOCIETAT CATALANA DE NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA», en endavant, “l’associació”, es constitueix aquesta associació de caràcter científic i sense ànim de lucre que regula les seves activitats d’acord amb la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques, amb la Llei orgànica 1/2002 reguladora del dret d’associació, amb els seus estatuts i documents reglamentaris, i en darrer terme amb les decisions preses vàlidament pels seus òrgans de govern.

Article 2

1. Les finalitats d’aquesta associació de caràcter científic i sense ànim de lucre són:

(a) Agrupar totes les persones, professionals o no, que tinguin interès o vinculació amb la nanociència o la nanotecnologia.

(b)  Organitzar les reunions, jornades, seminaris, tallers, congressos i altres activitats científiques de naturalesa científica per contribuir al millorament científic i/o professional dels seus membres associats.

(c)  Col·laborar amb altres entitats per tal de promoure, coordinar i desenvolupar programes científics i d’educació en nanociència i nanotecnologia.

(d)  Fomentar i contribuir a la formació continua dels seus membres associats.

(e) Participar en i crear espais de divulgació i debat sobre o relacionats amb la nanociència i nanotecnologia de forma oberta i transversal amb la societat.

(f)  Transmetre a la societat la rellevància i potencial de la nanociència i la nanotecnologia així com la importància de l’avenç del coneixement científic en general.

(g) Fomentar la implicació de la societat al llarg del procés de recerca i innovació en nanociència i nanotecnologia.

(h) Assessorar i assistir a organismes públics, entitats privades i la societat civil en matèria de nanociència i nanotecnologia pel seu òptim desenvolupament.

(i) Impulsar i coordinar la col·laboració amb i entre altres associacions o fundacions estatals i internacionals on la nanociència i la nanotecnologia tinguin un paper important.

(j) Promoure la recerca i innovació responsable, oberta i sostenible a tots els nivells possibles en els camps de la nanociència i la nanotecnologia.

(k) Protegir i fomentar el progrés científic de la nanociència i la nanotecnologia com a àrea de coneixement i àmbit professional propis.

(l) Fomentar el compliment de les normes ètiques dins l’exercici de la nanociència i la nanotecnologia.

Article 3

1. El domicili de l’associació s’estableix a Valldoreix, Sant Cugat del Vallès amb codi postal 08197, i radica al camí del Mas Roig al Mas Fuster, 59 (Casa). Tanmateix, es podrà acordar el seu trasllat, si s’escau, i disposar d’altres espais pel normal desenvolupament de les seves activitats així com establir les delegacions i representacions que consideri més adients.

2. L’associació desenvolupa la seva activitat majoritàriament a Catalunya.

3. El català és la llengua oficial de documentació i expressió. Tot i això, qualsevol persona associada o entitat que ho requereixi podrà disposar dels documents en un altre idioma si la Junta Directiva així ho disposa.

4. La durada de l’associació és indefinida.

Capítol II – Membres de l’associació, els seus drets i obligacions

Article 4

1. Poden ser membres de l’associació totes les persones físiques amb capacitat d’obrar i majors de 18 anys que, de manera lliure i voluntària, s’hi inscriguin en tant que tinguin interès en les finalitats de l’associació i siguin admeses d’acord amb els mecanismes establerts i compleixin amb les seves obligacions com a membres.

2. Per integrar-se a l’associació cal presentar un formulari de sol·licitud a la Junta Directiva, que acceptarà, si s’escau, l’entrada de ple dret a l’associació.

3. L’associació està formada per cinc categories de membres: estudiants, numeraris, adherits, honoraris i institucionals.

4. Podrà ser membre estudiant de l’associació qualsevol persona durant els seus estudis universitaris de grau o màster.

5. Podrà ser membre numerari qualsevol persona que reuneixi algun dels requisits següents:

(a)  Ser graduada en nanociència i nanotecnologia o posseir un títol universitari superior o diplomatura en alguna branca científica professionalment relacionada amb la nanociència i la nanotecnologia.

(b)  Tenir o haver tingut vinculació professional en el sector de la nanociència i la nanotecnologia dins de l’àmbit territorial de l’associació.

6. Podrà ser membre adherit qualsevol persona interessada en les finalitats de l’associació.

7. Podrà ser membre honorari qualsevol persona que pel seu mèrit o vinculació notòriament rellevant amb la nanociència i nanotecnologia o amb l’associació, sigui proposada per la Junta Directiva i acceptada per una majoria qualificada de dos terceres parts de l’Assemblea General

8. Podrà ser membre institucional qualsevol entitat jurídica que tingui relació amb la ciència, la tecnologia i/o el coneixement, que sigui proposada per la Junta Directiva i acceptada per una majoria qualificada de dos tercers parts de la mateix.

9. El nombre total de membres associats és il·limitat.

Article 5

1. Els membres estudiants, numeraris i honoraris tenen dret a:

(a)  Participar amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.

(b)  Ser elegits per als càrrecs executius o de representació de l’associació.

(c)  Sol·licitar l’assistència amb veu però sense vot a les reunions de la Junta Directiva així com rebre l’acta de qualsevol reunió de la mateixa.

(d) Gaudir de les activitats que realitzi l’associació amb les condicions avantatjoses pels membres fixades en cada cas particular.

(e)  Formar part de les unitats organitzatives de l’associació si així ho determina la persona responsable de la unitat.

(f)  Rebre informació exclusiva sobre les activitats que realitzi l’associació de forma periòdica així com de les decisions preses internament en l’associació.

(g)  Exposar a l’Assemblea General i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a la vida de l’associació i a la realització de les seves finalitats científiques i socials.

(h)  Sol·licitar i obtenir explicacions en qualsevol moment sobre l’administració i la gestió tant de la Junta Directiva com de les unitats organitzatives de l’associació.

(i)  Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.

(j)  Tenir un exemplar dels estatuts i documents reglamentaris vigents.

(k)  Rebre informació dels assumptes que s’hagi previst tractar en l’Assemblea General amb trenta dies naturals d’antelació a la data de la mateixa. La Junta Directiva també haurà de proporcionar-los l’acta generada al final de cada Assemblea General en un termini màxim de quinze dies naturals posterior a la celebració d’aquesta.

(l)  Utilitzar els serveis i dependències de l’associació en les condicions que reglamentàriament s’estableixin.

(m) Participar activament en la proposta de nous projectes, idees, suggeriments o comentaris per dinamitzar i/o millorar les actuacions i gestions de l’associació.

(n)  Qualsevol altre reconegut per acord adoptat pels òrgans de govern.

2. Els socis adherits tenen dret a participar amb veu però sense vot en l’Assemblea General i, com la resta de membres, als punts explicitats en l’article 5.1 dels apartats (d) a (n).

Article 6

1. Els membres associats tenen l’obligació de:

(a)  Comprometre’s amb les finalitats de l’associació i participar activament en el seu assoliment així com de col·laborar en les activitats desenvolupades per l’associació, en la mesura del possible.

(b)  Contribuir al sosteniment de l’associació amb el pagament puntual de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades.

(c)  Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’associació amb exactitud, promptitud i interès.

(d)  Exercir degudament les funcions que els siguin encomanades en l’execució de qualsevol càrrec o representació complint amb les obligacions adquirides voluntàriament en accedir a aquesta posició.

(e)  Assistir a les reunions a què siguin convocats i participar en la deliberació d’acords i votacions.

(f) Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries i dels documents reglamentaris.

2. Els membres estudiants tenen l’obligació d’avisar la Junta Directiva quan deixin de complir la condició descrita en l’Article 4.4 dins del marge d’un semestre posterior a la finalització de llurs estudis.

Capítol III – L’Assemblea General

Article 7

1. L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’associació; integrada per tots els seus membres, que en formen part per dret propi i irrenunciable.

2. Tots els membres, càrrecs i representants de l’associació queden subjectes als acords de l’Assemblea General, que tenen caràcter vinculant per a tothom, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar.

Article 8

1. L’Assemblea General té les facultats següents:

(a) Avaluar i aprovar la gestió anual feta per la Junta Directiva de l’associació i la memòria anual dels projectes realitzats.

(b) Aprovar els estatuts de l’associació així com ratificar, si s’escau, les seves possibles modificacions.

(c) Aprovar el reglament de règim intern i altres documents reglamentaris així com ratificar, si s’escau, les seves possibles modificacions.

(d) Marcar les línies estratègiques d’actuació de l’associació a curt, mig i llarg termini establint les prioritats de l’associació.

(e) Aprovar el pressupost i la liquidació dels comptes anuals.

(f) Acordar la forma i l’import de les contribucions al finançament de l’associació o al pagament de les seves despeses, incloent-hi les aportacions al patrimoni de l’associació.

(g) Tractar i resoldre les propostes que qualsevol membre faci arribar a l’Assemblea General.

(h) Aprovar els membres que formaran part de la Junta Directiva així com destituir-los amb caràcter immediat en cas que es justifiqui que no actuen segons la voluntat majoritària de l’Assemblea General.

(i) Ratificar les baixes disciplinàries així com altres sancions que pugin ser 
imposades per la Junta Directiva.

(j) Ratificar la creació, modificació o supressió d’unitats organitzatives.

(k) Acordar la transformació, fusió, escissió o dissolució de l’associació així com l’ingrés o la baixa en federacions o confederacions.

(l) Ratificar l’acceptació de les altes i baixes dels nous membres realitzada per la Junta Directiva.

Article 9

1. L’Assemblea General es pot reunir de forma ordinària o extraordinària:

(a)  L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any.

(b)  L’Assemblea General es reuneix en sessió extraordinària quan així ho decideixi la Junta Directiva o bé quan ho sol·liciti per escrit un nombre de membres no inferior al 30% del total. En aquest cas l’Assemblea General es convocarà en un termini no superior als quinze dies naturals a comptar des de la data de rebuda de la sol·licitud excepte si el sol·licitants ho demanen de forma diferent.

2. L’Assemblea General és convocada per la Junta Directiva mitjançant una convocatòria que ha de contenir, com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió. La convocatòria s’ha de comunicar, com a mínim, amb trenta dies naturals d’antelació a la data de reunió.

3. Des del mateix moment de la convocatòria oficial de l’Assemblea General, un nombre no inferior al 5% de membres té set dies hàbils per sol·licitar a la Junta Directiva la inclusió en l’ordre del dia d’un o més assumptes a tractar. Per sol·licitar la inclusió de votacions, es requerirà un nombre no inferior al 10%.

Article 10

1. L’Assemblea General es constitueix vàlidament en primera convocatòria quan hi siguin presents la meitat més un del total de membres, i en segona convocatòria, com a mínim un quart d’hora més tard de l’hora de reunió, sigui quin sigui el nombre de persones associades presents o representades.

2. L’Assemblea únicament pot adoptar acords respecte els punts inclosos en l’ordre del dia, llevat que s’hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la convocatòria d’una nova Assemblea General.

3. Al començament de cada reunió de l’Assemblea General es llegeix un resum de l’acta de la sessió anterior a fi de recordar els assumptes tractats i les decisions presses. Com a últim punt de l’ordre del dia de les Assemblees Generals s’hi inclourà sempre un torn de precs i preguntes, per tal que els presents puguin plantejar les qüestions que considerin convenients.

4. La Mesa de l’Assemblea General quedarà constituïda pels membres representants de la Presidència i la Secretaria de la Junta Directiva. En llur absència seran substituïts per algun altre membre de la Junta Directiva. En darrer terme, aquests dos càrrecs seran representats per votació entre els assistents a l’Assemblea General.

5. La Secretaria estén l’acta de cada reunió, que ha de signar juntament amb la Presidència. En l’acta hi ha de figurar la data de la reunió, la llista de les persones assistents i de les excusades, els assumptes tractats i el resultat numèric dels acords adoptats, així com el text d’aquests acords. També recollirà fidelment les diverses opinions expressades pels membres i, a petició d’algun d’ells, podrà fer-se constar textualment una proposició o observació.

Article 11

1. Cada membre al corrent de les seves obligacions amb l’associació tindrà dret a un vot. Els membres adherits són convidats a participar amb veu, però sense vot, a totes les assemblees de l’associació.

2. Els membres que no puguin assistir personalment a la reunió podran delegar tots els seus vots per l’Assemblea General corresponent a un altre membre; aquesta delegació, que serà atorgada per escrit amb la identificació personal i signatura del representat i el representant, haurà de ser lliurada a la Secretaria de la Mesa abans que comenci la reunió.

3. De forma general, els acords es prendran per majoria simple dels socis presents i representats. Per adoptar acords sobre la sanció a membres, l’establiment de quotes extraordinàries, l’aprovació de la modificació d’estatuts, la dissolució de l’associació, la constitució d’una federació amb associacions similars o la integració en una ja existent i la disposició o alienació de béns caldrà una majoria qualificada de dos terceres parts dels vots assistents i representats.

4. Les votacions seran nominals o secretes a criteri de la Presidència de la Mesa. En cas que es decideixi que les votacions siguin nominals, un mínim del 10% dels membres presents i presentats sol·liciti que se’n canviï el caràcter i esdevinguin secretes.

5. Els acords adoptats per l’Assemblea General són executius des del moment en què s’aproven, excepte que s’acordi el contrari.

Capítol IV – La Junta Directiva

Article 12

1. La Junta Directiva és l’òrgan que regeix, gestiona i representa l’associació.

2. La Junta Directiva estarà constituïda pels següents càrrecs que han de ser exercits per persones diferents:

(a) Una Presidència.

(b) Una Vicepresidència.

(c) Una Secretaria.

(d) Una Tresoreria.

(e) Un número variable de vocalies.

3. Cada responsable de cada una de les unitats organitzatives existents ocuparà una vocalia en la Junta Directiva excepte si aquest i la seva unitat ja estan representades en alguna de les altres posicions fixes.

4. Es podran crear càrrecs nous o dissoldre’n d’existents a proposta de la Junta Directiva i considerant la posterior aprovació per part de l’Assemblea General.

5. Els nomenaments i els cessaments dels càrrecs de posicions existents s’han de comunicar al Registre d’Associacions mitjançant un certificat, emès per la Secretaria actual o sortint amb el vist-i-plau de la Presidència actual o sortint, que ha d’incloure també l’acceptació de les persones que passen a ocupar els nous càrrecs.

6. Tots els càrrecs de la Junta Directiva són no remunerats.

Article 13

1. Els càrrecs s’exerciran durant un període màxim de dos anys abans de sotmetre’s a reelecció en Assemblea General. Els càrrecs de la Junta Directiva poden estar ocupats com a màxim durant dues legislatures seguides per la mateixa persona.

2. Tots els càrrecs de la Junta Directiva es renovaran a la vegada i l’elecció dels nous càrrecs es realitzarà a través de candidatures individuals.

3. El cessament dels càrrecs abans extingir-se el termini estatutari del seu mandat podrà esdevenir per:

(a) Mort o declaració d’absència.

(b) Incapacitació o inhabilitació.

(c) Incompliment de les obligacions i responsabilitats adquirides en prendre possessió del càrrec.

(c) Renúncies voluntàries com a membre de la Junta Directiva, que caldrà notificar a Presidència, i aquesta decidirà si acceptar immediatament o acordar un període de renovació amb un vot favorable d’una majoria qualificada de dos terceres parts dels membres de la Junta Directiva considerant si les responsabilitats i obligacions adquirides han sigut degudament acomplertes.

(d) Destitució aprovada en Assemblea General segons els mecanismes expressats en aquests estatuts.

(e) Aprovació amb el vot favorable d’una majoria qualificada de dos terceres parts dels membres de la Junta Directiva en cas que, a judici d’aquesta, el membre no estigués desenvolupant correctament la tasca per a la qual s’hagués responsabilitzat.

(f) Qualsevol altra establerta en aquests estatuts o els documents reglamentaris.

3. Les vacants que es puguin produir entre dues eleccions reglamentàries s’han de cobrir per membres proposats per la Junta Directiva amb caràcter provisional fins a les següents eleccions.

Article 14

1. La Junta Directiva té les facultats següents:

(a)  Representar, dirigir i administrar l’associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei.

(b)  Crear comissions, equips, comitès, consells, grups o seccions de treball necessàries per aconseguir de la manera més eficient i eficaç possible, les finalitats de l’associació i autoritzar els actes que aquestes unitats projectin dur a terme.

(c)  Coordinar i supervisar les activitats de l’associació necessàries per l’acompliment de les seves finalitats.

(d)  Designar les persones responsables, representats i portaveus de les unitats organitzatives que cregui més adients per a la posició, segons criteris d’adequació a aquesta.

(e) Gestionar els processos o convocatòries per cobrir les substitucions, resignacions, suspensions o assignacions relatives a la pròpia Junta Directiva o unitats organitzatives.

(f) Acceptar o rebutjar totes les sol·licituds.

(g) Crear i aprovar els documents reglamentaris i protocols d’actuació necessaris per garantir l’organització funcionament de l’associació.

(h) Vetllar pel degut compliment de tots els documents reglamentaris de l’associació.

(i) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença de l’associació davant dels organismes o entitats públiques per exercir tota acció legal i interposar tot recurs pertinent.

(j) Realitzar les gestions necessàries per contractar els empleats que l’associació pugui tenir i inspeccionar i controlar la comptabilitat de l’entitat.

(k) Realitzar les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir: subvencions o altres ajuts, l’ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de trobada i comunicació.

(l) Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol entitat bancària o d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit amb finalitats relacionades amb l’associació.

(m) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts o documents reglamentaris i donar-ne compte en la propera reunió de l’Assemblea General.

2. La Junta Directiva té les obligacions següents:

(a) Elaborar i presentar la memòria anual d’activitats.

(b) Elaborar i presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici, l’informe de gestió i el pressupost i sotmetre’ls a l’Assemblea General per a la seva aprovació.

(c) Complir amb les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi així com amb les obligacions establertes en aquests estatuts o documents reglamentaris.

3. La Junta Directiva pot firmar tota classe de convenis, certificats i contractes que siguin d’administració o de disposició necessaris per a la celebració de les activats aprovades per l’associació. Per contractes d’adquisició, gravamen i disposició de béns immobles necessitarà l’autorització expressa de l’Assemblea General

4. En cap cas la Junta Directiva, a través de la creació d’unitats organitzatives o designació de persones responsables, es desprèn de les responsabilitats delegades, que a tots els efectes són en darrer terme la seva responsabilitat.

5. La Junta Directiva pot crear el càrrec de Censor, amb l’objecte d’intervenir, si s’escau, els comptes de la Tresoreria. El Censor, que també podrà actuar a manera d’auditor i assessor econòmic haurà de ser una persona externa a l’associació que garanteixi independència en les seves accions. Aquest càrrec podrà ser temporal i remunerat, en cas de ser extern, sempre que s’estableixi per un període de temps determinat en cap cas superior a un trimestre.

Article 15

1. La Junta Directiva es reunirà cada vegada que la convoqui el seu càrrec de Presidència, el qual haurà de fer-ho almenys un cop al mes per celebrar la sessió ordinària, o de forma extraordinària si així ho determina convenient aquesta o quan ho demanin com a mínim 3 membres de la Junta. En condicions normals, la Presidència de la Junta realitzarà la convocatòria amb un mínim de 14 dies d’antelació mitjançant notificació personal amb el lloc i la data. En casos extraordinaris, la reunió es pot convocar amb un mínim de 48 hores d’antelació.

2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, tot i que per causes justificades poden excusar-se’n. L’assistència de la Presidència i Secretaria, o bé de les persones que les substitueixin sempre és necessària.

3. A instància de la pròpia Junta Directiva, podran assistir puntualment a les reunions membres amb caràcter d’assessor o ponent, amb veu però sense vot. Només en cas excepcional i justificat hi podran assistir persones alienes a l’associació amb les mateixes condicions.

4. Qualsevol membre de l’associació pot assistir a les reunions ordinàries de la Junta Directiva si ho notifica amb 7 dies d’antelació a Presidència, qui aprovarà, si s’escau, la seva assistència i grau de participació.

5. La Junta Directiva es considerarà vàlidament constituïda quan hi assisteixin la meitat més un dels seus membres.

6. De forma general, els acords de la Junta Directiva s’adopten per majoria simple dels membres presents i representats Aquests s’han de fer constar en el llibre d’actes que han de signar Presidència i Secretaria.

7. Les reunions poden ser constituïdes tant presencialment com telemàticament.

Article 16

1. Són pròpies de la Presidència les funcions següents:

(a)  Dirigir i representar legalment l’associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.

(b)  Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva.

(c)  Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.

(d)  Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.

(e)  Visar les actes i els certificats confeccionats per la Secretaria de l’associació.

(f)  Les atribucions restants pròpies del càrrec i delegades per l’Assemblea General o la Junta Directiva.

2. Són pròpies de les Vicepresidència les funcions següents:

(a)  Substituir i donar suport a la Presidència en totes les funcions que aquesta li encomani.

(b)  Dirigir i organitzar les activitats de l’associació amb ajuda dels comitès, grups de treball o seccions que s’organitzin d’acord amb els mecanismes establerts.

3. Són pròpies de la Secretaria les funcions següents:

(a)  Custodiar la documentació de l’associació.

(b)  Aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.

(c)  Redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar.

(d) Assegurar i vetllar pel compliment de la Llei de protecció de dades de caràcter personal per part de l’associació i portar el llibre de registre de membres.

(e) Gestionar la subscripció i baixa de les persones associades, juntament amb Tresoreria.

(e)  Convocar, per ordre de la Presidència, les reunions de la Junta Directiva i l’Assemblea General i donar fe dels acords presos en aquestes.

4. Són pròpies de Tresoreria les funcions següents:

(a)  La custòdia i el control dels recursos econòmics de l’associació.

(b)  L’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes que presentarà a la Junta Directiva perquè aquesta el sotmeti a l’aprovació de l’Assemblea General.

(c)  Portar el llibre de caixa.

(d) Gestionar la subscripció i baixa de les persones associades, juntament amb Secrretaria

(d)  Signar els rebuts de quotes i altres documents de la Tresoreria.

(e)  Pagar les factures aprovades per la Junta Directiva, visades prèviament per Presidència i ingressar el que sobra en els dipòsits oberts en entitats bancàries o estalvi en la mesura de les condicions aprovades.

5. Són pròpies de les Vocalies les funcions següents:

(a) Organitzar, dirigir i desenvolupar les activitats de la unitat organitzativa que dirigeixin per complir amb els objectius acordats.

(b) Complir amb els requeriments acordats en Junta Directiva.

(c) Gestionar de forma responsable els recursos econòmics i humans que disposin en la unitat organitzativa.

(d) Defensar els interessos de les unitats organitzatives que representen.

Capítol V – El règim electoral

Article 17

1. La Junta Directiva ha de convocar eleccions, com a mínim, vint-i-vuit dies naturals abans del termini de finalització del mandat. L’elecció dels nous membres de la Junta Directiva es farà en una Assemblea General amb caràcter electoral.

2. Els nous membres de la Junta Directiva seran elegits, d’entre els membres amb almenys 12 mesos d’antiguitat a l’associació que estiguin al corrent de les obligacions amb l’associació.

Article 18

1. Els membres que vulguin presentar-se a l’elecció ho han de comunicar a la Junta Directiva, com a mínim, catorze dies abans de la data de les eleccions. La Junta Directiva sortint ha de publicar les candidatures en els cinc dies següents, moment en què començarà un termini de cinc dies per formular-hi reclamacions. Les reclamacions s’han de resoldre en els tres dies següents d’haver-se exhaurit el termini de presentació d’aquestes.

2. Les candidatures que es presentin tenen dret a utilitzar la llista de membres associats per tal de difondre les seves propostes.

3. Les candidatures guanyadores s’escolliran per majoria de vots dels membres a l’Assemblea General mitjançant sufragi lliure i secret.

4. En cas que només s’hagi presentat una candidatura per una posició concreta, aquesta ha de tenir majoria qualificada de dos terços de l’Assemblea General per considerar-se guanyadora.

5. Si una posició queda buida, la Junta Directiva té la facultat de cobrir la posició, que es ratificarà en la pròxima reunió ordinària de l’Assemblea General.

Capítol VI – El règim econòmic

Article 19

1. Els recursos de l’associació, que no ha disposat de patrimoni fundacional, són els següents:

(a)  Les quotes periòdiques ordinàries o extraordinàries dels membres associats així com les derrames i aportacions que fixi l’Assemblea General.

(b)  Els donatius, herències i llegats a favor de l’associació que siguin acceptats per la Junta Directiva.

(c)  Les subvencions que puguin ésser concedides pels organismes internacionals, europeus, de l’Estat, de la Generalitat, les corporacions o entitats provincials, comarcals o municipals i d’altres públiques, privades o de persones particulars.

(d)  Els interessos que produeixin els fons de l’associació, així com els ingressos provinents del patrimoni que puguin obtenir-se i de la prestació de serveis.

2. L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural; comença cada any, l’1 de gener i finalitza el 31 de desembre.

3. Els recursos econòmics de l’entitat, així com el seu patrimoni, es destinaran a l’acompliment de les finalitats i objectius de l’associació exclusivament.

4. En els comptes corrents o llibretes d’estalvis obertes en entitats bancàries o d’estalvi, hi han de figurar les signatures de la Presidència i Tresoreria.

5. Qualsevol membre podrà ser eximit de les aportacions durant un període de temps establert sempre ho sol·liciti per escrit i la Junta Directiva ho consideri justificat i s’hi pronunciï favorablement.

Capítol VII – Baixa de l’associació i règim disciplinari

Article 20

1. Qualsevol membre pot presentar la seva renúncia voluntària comunicada per escrit a la Junta Directiva amb efectes des de la seva presentació. La Junta Directiva li concedirà i comunicarà per escrit la baixa a la primera sessió que celebri, sense perjudici d’abonar les aportacions de què fos deutor corresponents a l’anualitat en curs.

2. Es causarà baixa disciplinària del membre de l’associació per:

(a) L’impagament injustificat durant mig any de les quotes que li corresponen.

(b)  Expulsió quan, per acord de la Junta Directiva, hagi incomplert greument les seves obligacions com a soci o membre de l’entitat.

(c)  Desenvolupar una conducta contrària als principis i objectius de l’associació.

(d) Suplantar o representar, sense autorització de la Junta Directiva, càrrecs de l’associació.

Article 21

1. La Junta Directiva pot sancionar les infraccions comeses pels membres associats. Aquestes es poden qualificar de lleus, greus o molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’associació.

2. El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies més, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per un mínim de dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva, l’adopta aquest òrgan de govern també dins d’un període de 15 dies.

3. Contra aquest acord, l’interessat podrà recórrer finalment per escrit a l’Assemblea General. Aquesta serà la responsable final de concloure en la baixa disciplinària del membre.

4. Mentre duri el procediment sancionador, i en el cas d’infraccions lleus o greus, l’interessat no tindrà accés a cap dels serveis de l’associació, si així ho acorda la Junta Directiva. Aquest procediment s’aplica de forma automàtica i immediata en cas d’infraccions molt greus.

Capítol VIII – Modificació d’estatuts i dissolució

Article 22

1. Els presents estatuts només podran ser modificats en Assemblea General extraordinària convocada amb aquesta finalitat a sol·licitud d’un nombre de membres no inferior al 25% o a proposta per unanimitat de la Junta Directiva. Els nous estatuts hauran de ser aprovats per no menys del 80% de l’Assemblea General.

2. Els estatuts es complementaran amb el reglament de règim intern i amb altres documents reglamentaris de l’associació que detallaran procediments i protocols interns per a la realització i execució de decisions, sempre que cap dels seus punts sigui contrari a cap article d’aquests estatuts. En cas d’ambigüitat, els estatuts prevaldran sobre qualsevol dels altres documents reglamentaris de l’associació.

Article 23

1. L’associació es dissoldrà per les causes que determina la legislació, és a dir:

(a)  Per acord no inferior al 80% de l’Assemblea General convocada amb caràcter extraordinària expressament per aquest fi. Aquest cas no tindrà efecte mentre vint membres acordin continuar amb l’associació i fer-se càrrec de totes les despeses econòmiques pendents així com de la resta d’obligacions adquirides, les quals haurien de ser explicitades per la Junta Directiva existent en aquell moment.

(b)  Compliment de la finalitat per a la qual es va constituir l’associació o impossibilitat d’assolir-la, llevat que l’Assemblea General n’acordi la modificació.

(c)  Per la baixa de membres, de manera que quedessin reduïts a menys de tres.

(d)  Resolució ferma i executiva dictada per l’autoritat judicial competent.

(e)  Per obertura de la fase de liquidació en el concurs de creditors.

2. Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa la destinació dels béns i drets de l’associació, com a la finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.

3. L’Assemblea General està facultada per escollir una comissió liquidadora de mínim cinc membres sempre que ho cregui necessari. En cas que no sigui així, la última Junta Directiva tindrà la competència corresponent per aquest procés.

4. El romanent net que resulti de la liquidació s’ha de lliurar directament a l’entitat pública o privada sense afany de lucre de l’àmbit territorial d’actuació de l’associació que, d’acord amb el criteri de l’Assemblea General, hagi destacat més en la seva activitat a favor del que constitueix l’objecte de l’associació.

5. Els membres de l’associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.