Potencial de futur

Potencial de futur

L’investigació en nanociència i nanotecnologia contribueix a la societat generant nou coneixement i donant lloc a gran diversitat d’innovacions tecnològiques i comercials. Aquestes innovacions poden tenir un paper rellevant per afrontar els principals reptes de la societat com els objectius de desenvolupament sostenible. Donada la transversalitat d’aquesta disciplina del coneixement, la nanociencia i nanotecnologia es consideren tecnologies facilitadores clau que poden construir sinergies amb altres disciplines com l’enginyeria genètica, la intel·ligència artificial, la fotònica o les tecnologies quàntiques.

L’aplicació de la nanociència i la nanotecnologia per millorar productes existents o crear-ne de nous s’està explorant en gran diversitat d’indústries o sectors com el cosmètic, l’agroalimentari, el d’energies renovables, el tèxtil, el farmacèutic, el del transport o el de la construcció.

Arbre de productes amb algunes aplicacions de la nanociència i la nanotecnologia

Dels diversos sectors en què la nanociència i la nanotecnologia està proporcionant avenços rellevants, n’hi ha tres especialment importants des d’un punt de vista econòmic i d’impacte social: les tecnologies de la informació, el medi ambient i la salut humana.

En el sector de les tecnologies de la informació, la nanotecnologia fa anys que és present, però la inevitable pèrdua de confinament associada a la miniaturització extrema que ha assolit la indústria dels transistors requerirà un canvi tecnològic en els pròxims anys. Hi ha diverses tecnologies candidates a liderar la futura revolució de la informació a l’escala nano com l’espintrònica, l’electrònica molecular, l’òptica integrada o la comunicació quàntica. Les tecnologies que s’acabin imposant hauran d’integrar major eficiència energètica, potència i flexibilitat per a les indústries dels mòbils, l’internet de les coses i els dispositius vestibles.

En relació al medi ambient, la nanociència i la nanotecnologia poden donar suport a mitigar els efectes del canvi climàtic, un dels majors reptes actuals a nivell global. Per assolir el control sobre l’augment de la temperatura i de les emissions, els nanomaterials poden ser fonamentals ja que permeten incrementar l’eficiència dels processos de combustió i de l’emmagatzematge d’energia. Per altra banda, la nanociència i nanotecnologia també poden tenir un impacte rellevant en l’abaratiment i el millorament de l’obtenció d’energies renovables o tecnologies pel filtratge d’aigua i aire.

En l’àmbit de salut, la nanomedicina i els nous mètodes personalitzats de diagnosi i teràpia poden contribuir a reduir els efectes d’algunes malalties. La nanociència també pot donar lloc a avenços significatius en l’enginyeria de teixits, la reparació intracel·lular i els biosensors, àrees amb un impacte directe en la salut de moltes persones. La nanomedicina també permet avançar en camps de recerca relacionats amb les interfícies màquina-cervell i el millorament humà, en què s’obren molts debats ètics sobre els límits i implicacions socials que poden tenir aquestes innovacions.