Bases

Convocatòria

Els Premis de la Societat Catalana de Nanociència i Nanotecnologia per a Treballs de Final de Grau Dresselhaus (Premis SCN2 Dresselhaus) s’institueixen l’any 2019. Enguany es realitza la Cinquena Convocatòria en modalitat única i amb tres guardons.

Objectiu

L’objectiu d’aquests premis és donar l’oportunitat a les persones estudiants de qualsevol grau de ciències, biociències i enginyeries a Catalunya de presentar el seu Treball de Final de Grau a la convocatòria d’un premi orientat específicament a l’estudi i desenvolupament de la Nanociència i/o l’aplicació de la Nanotecnologia.

A més a més, aquest premi pretén potenciar específicament les àrees de recerca de la Nanociència i la Nanotecnologia valorant-ne la producció científica relacionada, tot estimulant la qualitat d’aquestes entre els i les joves estudiants de grau.

Premi

Els guardons es concedeixen a les presentacions orals més ben valorades.

La dotació econòmica és:

 • Primer Premi: 150,00 €
 • Segon Premi: 100,00 €
 • Tercer Premi: 50,00 €

A més a més, es concedirà la possibilitat d’esdevenir membre de l’associació gratuïtament per tres anys, valorat entre 45,00 € i 90,00 €, segons nivell d’estudis que s’estan cursant. Més informació aquí.

Extraordinàriament es concediran fins a tres mencions no remunerades per presentacions de destacada qualitat.

Requeriments

Poden aplicar a la Convocatòria totes aquelles estudiants:

 1. Que estiguin matriculades a un grau de ciències, biociències o enginyeries a Catalunya.
 2. Que hagin estat matriculades a l’assignatura de Treball de Final de Grau en primera convocatòria durant el curs 2021-2022 i 2022-2023.
 3. Que no s’hagin presentat a cap edició anterior de premis Dresselhaus

Les persones que es van preregistrar tindran prioritat en la fase d’eligibilitat (veure secció ‘Avaluació i Criteris de Concessió’).

Documentació

La participació de la convocatòria requereix la presentació dels següents documents en els formats especificats i dins el termini:

 • Una carta d’adequació de màxim 500 paraules on es justifiqui i expliqui per què i com el Treball de Final de Grau presentat té relació o rellevància amb els camps de la Nanociència i la Nanotecnologia.
 • Una còpia digital de la presentació en format PDF amb una mida màxima de 20 MB.
 • Una còpia digital de la memòria del treball en format PDF amb una mida màxima de 20 MB.
 • Un document oficial, compulsat o avalat, en format PDF on s’indiqui:
  • la data de matriculació a l’assignatura de treball de final de grau
  • la nota emesa pel tribunal oficial de la facultat del treball de final de grau presentat en aquesta convocatòria.

Per exemple: una còpia compulsada de l’expedient, una carta signada del coordinador de l’assignatura del treball de final de grau, o equivalent. La validesa del document serà verificada.

Tots els documents s’han d’entregar digitalment a través del web dels premis, dins la pestanya ‘Participa’.

Avaluació i Criteris de Concessió

Avaluació

L’avaluació consta de dos apartats: la fase d’eligibilitat i la fase de selecció. 

En la fase d’eligibilitat es verificarà que tota la documentació entregada és vàlida i completa i es valorarà la relació amb la nanociència i/o la nanotecnologia en base a la carta d’adequació i la memòria del treball. Aquest apartat serà dut a terme per un equip de la Societat Catalana de Nanociència i Nanotecnologia. Enguany, un màxim de 25 participants passaran a la següent fase. Es prioritzaràn les persones que hagin omplert el formulari de preregistre amb major antel·lació.

En la fase de selecció s’avaluarà la presentació oral i la defensa de les qüestions plantejades per part del jurat. La presentació oral contribueix un 50% en el resultat final. Les preguntes comunes contribuirán un 30% i les preguntes específiques contribuirán un 20%. Els diferents aspectes seran avaluats per un jurat de tres membres externs a l’associació i vinculats activament a la recerca científica.

Els paràmetres que es valoraran positivament són, per la presentació, la concisió, l’originalitat, l’ús intel·ligent i elegant d’artificis visuals i l’organització i presentació del contingut. Per la presentació oral és valorarà la claredat, la naturalitat, el rigor, la formalitat. Per les preguntes comunes és valorarà el profunditat del raonament, l’originalitat, la concisió i claredat. Per les preguntes específiques es valorarà la capacitat d’improvisació, la rigorositat científica, la formalitat de les respostes.  

Tots els membres jurats avaluaran cada individu que se’ls assigni amb una rúbrica que estandaritzarà l’avaluació entre totes les participants.

Concessió

La Societat Catalana de Nanociència i Nanotecnologia basarà l’elecció final de les tres guanyadores en els formularis d’avaluació dels jurats i emetrà una conclusió final públicament. En el cas que hi hagi altres participants que realitzin una presentació excel·lent, és possible la concessió de fins a tres mencions.

En cas d’empat tècnic, un equip de tres persones designat per la Coordinació dels Premis determinarà com resoldre, i pot sol·licitar una segona avaluació de les presentacions, seguint els mateixos criteris, entre d’altres opcions que estimi convenients segons el cas particular.

Terminis

La presentació de tota la documentació indicada s’ha de realitzar com a màxim el mateix dia de la Data de Tancament de convocatòria.

Els resultats de la preselecció feta a la fase d’eligibilitat es faran conèixer a través del correu electrònic indicat en el formulari de participació la Data de Preselecció.

El dia de la defensa de la presentació del Treball de Final de Grau davant del Jurat tindrà lloc la Data de Presentació.

La primera resolució de la concessió dels premis i la publicació dels resultats es realitzarà la Data de Publicació.

Per causes justificades, es poden presentar reclamacions fins a set dies naturals posteriors a la data de publicació. Si n’hi ha, es resoldran com a màxim la Data de Resolució.

Posteriorment, els autors o autores d’aquells treballs premiats han d’assistir obligatòriament a l’Acte d’Entrega dels Premis i realitzar novament una exposició del seu treball. L’entrega dels guardons es fixa provisionalment en la Data de Celebració, però pot ser canviada amb 28 dies naturals d’antelació. En un màxim de dues setmanes posteriors, es realitzarà una nova publicació de la resolució de la concessió de premis indicant si hi ha canvis en la concessió.

Enguany, es basarà d’una única convocatoria que tancarà 1 mes abans de l’esdeveniment, per donar temps al jurat de revisar i seleccionar els treballs.

 • Data de Tancament de convocatòria: Divendres 5 de gener de 2024, a les 17:00h.
 • Data de Preselecció: Divendres 12 de gener de 2024, a les 17:00h.
 • Data de Presentació: Dissabte 3 i Diumenge 4 Febrer de 2024*
 • Data de Publicació: Dilluns 15 de Març de 2024, a les 10:00h.
 • Data de Resolució: Dilluns 22 de Març de 2024, a les 10:00h.

* La localització de l’esdeveniment de defensa resta pendent de determinar, però serà en un espai de la Universitat de Barcelona o de la Universitat Autònoma de Barcelona i, en qualsevol cas, a l’entorn de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Finançament

Pots trobar les entitats que financien aquests premis a finançament.

Drets

La Societat Catalana de Nanociència i Nanotecnologia es reserva el dret de canviar les dates i condicions aqui indicades lliurement per raons de força major, en especial aquelles derivades de situacions d’interès per la salut pública.