Termes i Condicions

I. Temes Generals

 1. La informació que cedeixin les persones candidates a la Societat Catalana de Nanociència i Nanotecnologia (en endavant, ‘SCN²’) està regulada per la política de privadesa d’aquests guardons, i és d’obligatòria acceptació per a la participació dels premis.
 2. Aquests termes i condicions són d’obligada acceptació i seran la base de la gestió de comunicacions, el procés de desenvolupament dels guardons i reclamacions sobre aquests, junt amb les bases dels guardons i la política de privadesa.
 3. La Junta Directiva de la SCN² es reserva el dret de discutir, estudiar i investigar qualsevol reclamació obtinguda i emetre la resolució de més pertinent d’acord amb el punt 2 anterior, als seus Estatuts i, en última instància, al seu propòsit i raó de ser com a associació.
 4. La SCN² es reserva el dret d’expulsar puntualment o permanentment a qualsevol participant si així ho estimés convenient.
 5. Les comunicacions oficials sobre els premis es fan exclusivament mitjançant l’adreça del correu oficial dels Premis SCN² Dresselhaus, premis@scn2.cat. Qualsevol comunicació rebuda mitjançant altres canals no és última ni representadora.
 6. Les resolucions dels guardons es poden canviar fins dues setmanes després de l’acta d’entrega de premis de forma retroactiva si la Junta Directiva de la SCN² així ho estima pertinent.
 7. Sense perjudici del punt anterior, la concessió del premi es pot retirar si es detecta o es coneix frau o còpia no autoritzada de material, així com qualsevol mena de plagi, en qualsevol moment des de la participació dels premis. Si es donés aquest cas, la SCN² es reserva el dret de fer pública aquesta informació i de compartir-la en cas que es consideri necessari.
 8. La convocatòria pot quedar deserta si la qualitat dels pòsters i les presentacions no es considera suficient.
 9. La informació sobre les dates dels actes serà comunicada per correu i en aquest web, i poden canviar fins dues setmanes abans de les mateixes, en quin cas serà comunicat amb la màxima antelació possible. És responsabilitat de les persones participants mantenir-se informat sobre aquests canvis, si bé la SCN² velarà per informar-ne
 10. Cap membre de la Junta Directiva de la SCN² no pot participar en els premis en qualitat de jurat, independentment de que compleixi els requeriments per fer-ho.
 11. Aquelles situacions no contemplades en aquests termes i condicions seran automàticament administrades per la Junta Directiva de la SCN², la qual emetrà una resolució en la major brevetat possible.

II. Participació com a Candidat

 1. Les persones candidates poden participar en la convocatòria dels premis d’enguany sota les condicions que descriuen les bases.
 2. Les persones inscrites com a candidates han d’assistir obligatòriament a l’esdeveniment en la Data de Presentació indicat a les bases, amb una hora d’antel·lació.
 3. Es considera persona guanyadora aquella que així sigui nomenada per part de la comunicació oficial dels resultats a través del web, del correu oficial de l’esdeveniment i de la publicació a través de la SCN².
 4. Les persones guanyadores dels premis han d’assistir necessàriament i presencialment a l’acta d’entrega de premis en la Data de Celebració, i la Societat Catalana de Nanociència i Nanotecnologia es reserva el dret d’entregar el guardó a altres persones en cas de fallar en el compliment d’aquesta condició.
 5. No s’acceptaran representants dels guardonats excepte que la causa sigui major i justificada diligentment per part de la persona candidata, i acceptada per part de la Junta Directiva de la SCN².
 6. Els drets de reproducció, publicació i difusió en qualsevol àmbit del pòster guardonat seran automàticament cedits a la SCN² per part de la persona autora guanyadora dels guardons.
 7. La remuneració del premi només serà entregada posteriorment i fins a quatre setmanes després de l’acte de celebració d’entrega de premis.
 8. La SCN² es farà càrrec de totes les despeses d’impressió del pòster per a la presentació oral, però en cap cas de les despeses de transport derivades de la necessitat d’assistir a aquesta defensa o a qualsevol acte.
 9. Les persones guanyadores han de mantenir i velar per una comunicació diligent i efectiva amb l’organització de l’esdeveniment.

III. Participació com a Jurat

 1. La selecció dels jurats entre totes les persones que s’inscriguin per participar es farà d’acord amb l’adequació del seu coneixement i àrea de recerca, la proximitat temàtica entre el pòster avaluat i l’especialització del doctorand, l’estat de desenvolupament del doctorat i el centre de recerca i/o universitat de vinculació. La finalitat és assegurar igualtat de condicions entre les persones participants tant candidates com jurats.
 2. La tasca de membre del jurat serà reconeguda mitjançant un certificat de participació oficial emès per la SCN², i no serà remunerada en cap cas.
 3. La participació com a jurat només es pot realitzar com a investigador en formació o doctorand, independentment de l’estat de desenvolupament de la tesi.
 4. La SCN² no es fa càrrec de les despeses de transport derivades de la participació en les tasques de jurat en l’esdeveniment de defensa dels pòsters.
 5. Totes les comunicacions amb material sensible o crític sobre l’organització, avaluació, deliberació i resolució dels premis, de les persones participants com a candidates, del contingut de llurs treballs i pòsters així com del material oficial proporcionat per dur a terme aquestes tasques són estrictament confidencials i no es poden comunicar ni transmetre a terceres persones per cap motiu, excepte que les parts interessades ho acceptin explícitament i per escrit. Qualsevol violació d’aquesta confidencialitat serà investigada, anunciada i, si s’escau, comunicada a les persones interessades per raons legals.
 6. Les persones inscrites com a jurat han d’assistir obligatòriament a l’esdeveniment en la Data de Presentació indicat a les bases, amb una hora d’antel·lació.
 7. Els membres de jurats que hagin sigut efectivament constituits en el moment de la defensa dels pòsters han de mantenir diligentment les comunicacions amb la coordinació dels premis pel bé de la resolució dels guardons o de qualsevol reclamació que apareixés.