Edició 2019

Vols veure imatges, anàlisis, entrevistes i valoracions de la primera edició dels premis? Aviat podràs trobar aquesta informació a aquesta secció!

Segueix-nos a les xarxes socials per seguir informada!

LinkedInFacebookTwitterInstagram

Jo @socnano2!