Bases

Convocatòria

Els Premis de la Societat Catalana de Nanociència i Nanotecnologia per a Treballs de Final de Grau Dresselhaus (Premis SCN2 Dresselhaus) s’institueixen l’any 2019. Enguany es realitza la Quarta Convocatòria en modalitat única i amb tres guardons.

Objectiu

L’objectiu d’aquests premis és donar l’oportunitat a les persones estudiants de qualsevol grau de ciències, biociències i enginyeries a Catalunya de presentar el seu Treball de Final de Grau a la convocatòria d’un premi orientat específicament a l’estudi i desenvolupament de la Nanociència i/o l’aplicació de la Nanotecnologia.

A més a més, aquest premi pretén potenciar específicament les àrees de recerca de la Nanociència i la Nanotecnologia valorant-ne la producció científica relacionada, tot estimulant la qualitat d’aquestes entre els i les joves estudiants de grau.

Premi

Els guardons es concedeixen al conjunt de pòster i presentació oral més ben valorats. La dotació econòmica és:

 • Primer Premi: 150,00 €
 • Segon Premi: 100,00 €
 • Tercer Premi: 50,00 €

A més a més, es concedirà la possibilitat d’esdevenir membre de l’associació gratuïtament per tres anys, valorat entre 45,00 € i 90,00 €, segons nivell d’estudis que s’estan cursant. Més informació aquí.

Extraordinàriament es concediran fins a tres mencions no remunerades per presentacions de destacada qualitat.

Requeriments

Poden aplicar a la Convocatòria totes aquelles estudiants:

 1. Que estiguin matriculades a un grau de ciències, biociències o enginyeries a Catalunya.
 2. Que hagin estat matriculades a l’assignatura de Treball de Final de Grau en primera convocatòria durant el curs 2021-2022.

El Pòster del Treball de Final de Grau ha de complir els següents requeriments:

 1. Ser un treball amb contingut de recerca científica relacionat amb la Nanociència i la Nanotecnologia (incloent tant la recerca teòrica com la recerca experimental).
 2. Haver presentat el treball en qualsevol convocatòria del mateix curs acadèmic de la Convocatòria d’aquests premis (enguany, curs 2021/2022)
 3. Haver estat valorat amb una nota superior a 8,0 per part del jurat oficial de l’universitat.
 4. Estar dissenyat amb les proporcions i mesures de l’estàndard DIN A0 (841 mm x 1189 mm). Pot ser presentat tant en horitzontal com en vertical.
 5. Estar redactat i presentat en català.
 6. Contenir un resum escrit en català.

Sense ésser obligatori, es recomana omplir el formulari de preregistre si es pretén participar. Les persones preregistrades tindran prioritat en la fase d’eligibilitat (veure secció ‘Avaluació i Criteris de Concessió’).

Documentació

La participació de la convocatòria requereix la presentació dels següents documents en els formats especificats i dins el termini:

 • Una carta d’adequació de màxim 500 paraules on es justifiqui i expliqui per què i com el Treball de Final de Grau presentat té relació o rellevància amb els camps de la Nanociència i la Nanotecnologia.
 • Una còpia digital del pòster en format PDF amb una mida màxima de 20 MB.
 • Una còpia digital de la memòria del treball en format PDF amb una mida màxima de 20 MB.
 • Un document oficial, compulsat o avalat, en format PDF on s’indiqui:
  • la data de matriculació a l’assignatura de treball de final de grau
  • la nota emesa pel tribunal oficial de la facultat del treball de final de grau presentat en aquesta convocatòria.

Per exemple: una còpia compulsada de l’expedient, una carta signada del coordinador de l’assignatura del treball de final de grau, o equivalent. La validesa del document serà verificada.

Tots els documents s’han d’entregar digitalment a través del web dels premis, dins la pestanya ‘Participa’. El pòster serà imprès per l’associació sense càrrec pel participant.

Avaluació i Criteris de Concessió

Avaluació

L’avaluació consta de dos apartats: la fase d’eligibilitat i la fase de selecció. 

En la fase d’eligibilitat es verificarà que tota la documentació entregada és vàlida i completa i es valorarà la relació amb la nanociència i/o la nanotecnologia en base a la carta d’adequació i la memòria del treball. Aquest apartat serà dut a terme per un equip de la Societat Catalana de Nanociència i Nanotecnologia. Enguany, un màxim de 30 participants passaran a la següent fase. Es prioritzaràn les persones que hagin omplert el formulari de preregistre amb major antel·lació.

En la fase de selecció s’avaluarà el pòster i la presentació oral. El pòster contribueix un 50% en el resultat final. La presentació oral del mateix, incloent-ne les preguntes, l’altre 50%. Ambdós aspectes seran avaluats per un jurat de tres membres externs a l’associació i vinculats activament a la recerca científica.

Els paràmetres que es valoraran positivament són, pel pòster, la concisió, l’originalitat, l’ús intel·ligent i elegant d’artificis visuals i l’organització i presentació del contingut. Es farà arribar als participants una guia d’ajuda per la realització del pòster. Per la presentació oral és valorarà la claredat, la naturalitat, el rigor, la formalitat i la capacitat de respondre acuradament preguntes del jurat. Es recomana cercar informació autònomament per millorar l’execució d’ambdues parts.

Tots els membres jurats avaluaran cada individu que se’ls assigni amb una rúbrica que estandaritzarà l’avaluació entre totes les participants.

Concessió

La Societat Catalana de Nanociència i Nanotecnologia basarà l’elecció final de les tres guanyadores en els formularis d’avaluació dels jurats i emetrà una conclusió final públicament. En el cas que hi hagi altres participants que realitzin una presentació excel·lent, és possible la concessió de fins a tres mencions.

En cas d’empat tècnic, un equip de tres persones designat per la Coordinació dels Premis determinarà com resoldre, i pot sol·licitar una segona avaluació dels pòsters i una segona presentació, seguint els mateixos criteris, entre d’altres opcions que estimi convenients segons el cas particular.

Terminis

La presentació de tota la documentació indicada s’ha de realitzar com a màxim el mateix dia de la Data de Tancament de convocatòria.

Els resultats de la preselecció feta a la fase d’eligibilitat es faran conèixer a través del correu electrònic indicat en el formulari de participació la Data de Preselecció.

El dia de la defensa del pòster del Treball de Final de Grau davant del Jurat tindrà lloc la Data de Defensa.

La primera resolució de la concessió dels premis i la publicació dels resultats es realitzarà la Data de Publicació.

Per causes justificades, es poden presentar reclamacions fins a set dies naturals posteriors a la data de publicació. Si n’hi ha, es resoldran com a màxim la Data de Resolució.

Posteriorment, els autors o autores d’aquells treballs premiats han d’assistir obligatòriament a l’Acte d’Entrega dels Premis i realitzar novament una exposició del seu treball. L’entrega dels guardons es fixa provisionalment en la Data de Celebració, però pot ser canviada amb 28 dies naturals d’antelació. En un màxim de dues setmanes posteriors, es realitzarà una nova publicació de la resolució de la concessió de premis indicant si hi ha canvis en la concessió.

Enguany, s’obriràn dues convocatòries per presentar els treballs. Una primera al juny i una segona al setembre, amb l’objectiu d’adaptar-nos a les presentacions dels treballs de final de grau.

 • Data de Tancament Primera Convocatòria: Divendres 29 de Juliol de 2022, a les 17:00.
 • Data de Preselecció Primera Convocatòria: Dilluns 15 d’Agost de 2022, a les 17:00
 • Data de Tancament Segona Convocatòria: Divendres 31 de Setembre de 2022, a les 17:00.
 • Data de Preselecció Segona Convocatòria: Divendres 14 d’Octubre de 2022, a les 17:00.
 • Data de Presentació: Dimecres 21 de Desembre de 2022, a les 9:00*
 • Data de Publicació: Dilluns 16 de Gener de 2023, a les 10:00
 • Data de Resolució: Dilluns 23de Gener de 2023, a les 10:00
 • Data de Celebració: Divendres 22 d’Abril de 2022, a les 10:00**

* La localització de l’esdeveniment de defensa resta pendent de determinar, però serà en un espai de la Universitat de Barcelona o de la Universitat Autònoma de Barcelona i, en qualsevol cas, a l’entorn de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

** La localització de l’esdeveniment de celebració i entrega dels guardons serà a l’entorn de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Finançament

Pots trobar les entitats que financien aquests premis a finançament.

Drets

La Societat Catalana de Nanociència i Nanotecnologia es reserva el dret de canviar les dates i condicions aqui indicades lliurement per raons de força major, en especial aquelles derivades de situations d’interès per la salut pública.