Organigrama

 Organigrama de la Junta Directiva i Comissions de Treball

Un fet diferencial i únic de la SCN2 és que ha sigut fundada i està sent impulsada per un grup de graduats i estudiants de les primeres promocions del grau de Nanociència i Nanotecnologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Això ha creat una situació excepcional en la que s’han hagut d’inscriure uns Estatuts provisionals i s’ha creat una Junta Directiva amb caràcter fundacional. Quan la primera Assemblea General de la SCN2, l’òrgan sobirà l’associació, pugui ser vàlidament constituïda per un número acceptable de socis, aquesta tindrà la responsabilitat de ratificar o modificar la Junta Directiva i l’organització temporal que aquesta ha cregut convenient.

La Junta Directiva actual, formada per una Presidència, tres Vicepresidències, set Vocalies, una Tresoreria i una Secretaria, ha dut a terme les tasques necessàries per la fundació de la SCN2: ha redactat els Estatuts definint les característiques i objectius més rellevants del projecte, s’ha dotat de les capacitats legals i econòmiques per assolir la plena consolidació i ha començat a preparar la seva imatge pública. Pels temes econòmics i legals, la Junta Directiva fundacional s’ha dotat d’un Grup de Suport que ajuda en aquest tipus de gestions. Finalment, també ha creat quatre Comissions, que estan formades per aquells socis actius amb disposició i voluntat de participar en el projecte. Cada Comissió té assignats uns objectius determinats i té la llibertat d’organitzar-se internament i de desenvolupar les activitats i sinergies que cregui convenients d’acord amb els Estatuts. Les Comissions tindran un Responsable de Comissió que pot organitzar varies Seccions, dirigides per un Cap de Secció.

Organigrama de la SCN2

Les Comissions plantejades a curt i mig termini tenen les tasques de:

 1. Comissió de Comunicació
  • Secció administrativa: establir i mantenir contacte amb els socis (correu, web, xarxes socials) i amb diferents agents del sistema de recerca, innovació i divulgació.
  • Secció científica: generar contingut en forma de documents, infografies, presentacions per divulgar la nanociència i la nanotecnologia.
 2. Comissió d’Estudiants
  • Secció d’assessorament: desenvolupar eines de suport formatiu i professional i reunir aquells documents, convocatòries o ofertes que puguin del seu interès.
  • Secció de participació: crear un espai d’activitat i comunicació per desenvolupar accions formatives pròpies dels estudiants que garanteixi la seva participació en la SCN2.
 3. Comissió de Recerca
  • Secció d’innovació: participar en tot allò que acceleri la transferència del coneixement fonamental dels centres de recerca a les empreses i al mercat.
  • Secció de publicació: seguir les novetats d’articles, noticies, convocatòries, jornades i congressos d’altres entitats per seleccionar i comunicar contingut rellevant pels socis.
 4. Comissió d’Organització
  • Secció d’esdeveniments: organitzar seminaris, debats i jornades especialitzades en que participi la SCN2 així com establir el seu contingut, participants i col·laboradors.
  • Secció de plataformes: engegar i gestionar projectes com la borsa de treball o la xarxes de contactes i entitats que incentivin la connectivitat entre socis i entitats.