La Societat Catalana de Nanociència i Nanotecnologia

Una associació col·laborativa i dinàmica

 

La Societat Catalana de Nanociència i Nanotecnologia (SCN2) és una associació científica independent sense ànim de lucre que actua com a punt de trobada i canal de col·laboració del creixent clúster de nanociència i nanotecnologia a Catalunya. La missió de la SCN2 és construir una xarxa d’excel·lència dinàmica en l’àmbit de la nanociència i nanotecnologia a Catalunya actuant com a nexe entre diferents representats del sistema per promoure la recerca fonamental i la transferència de tecnologia i coneixement en un marc de recerca i innovació responsable i sostenible.

L’associació persegueix reunir tant estudiants, personal acadèmic i investigador com representants empresarials del camp de la nanociència i la nanotecnologia, promoure la recerca i innovació nanotecnològica i contribuir en la divulgació i debat de la ciència. La SCN2 esdevindrà un punt de referència en el camp de la nanociència i la nanotecnologia actuant com una xarxa d’excel·lència (NOE per les seves sigles en anglès) connectant les diverses entitats generadores de coneixement i innovació tecnològica com ara universitats, centres de recerca o empreses.

La SCN2 estableix una xarxa d’excel·lència que connecta recerca bàsica, innovació tecnològica i  a la societat

La creació d’una xarxa d’excel·lència permetrà connectar grups en aquestes branques cientificotècniques revolucionàries, augmentar l’intercanvi de coneixement i tecnologies entre grups de recerca i empreses del sector, tant de forma interna com amb altres països internacionals dins i fora d’Europa. També permetrà estimular l’augment i millora de la producció científica d’articles i la patentabilitat en el sector de la nanociència i nanotecnologia. Participant amb les grans aliances europees i mundials establertes en el sector de la nanociència i la nanotecnologia, la SCN2 pretén contribuir en la consolidació d’una forta xarxa d’excel·lència i participar en la divulgació de la ciència a tots els nivells de la societat perquè aquesta en sigui part activa en la revolució industrial 4.0.

— Llegeix més sobre la missió i valors de la SCN2

Des de la seva fundació, la SCN2 ha estat impulsada des de zero per un grup de graduats en Nanociència i Nanotecnologia a la Universitat Autònoma de Barcelona. Formant part de les primeres promocions graduades en aquesta nova disciplina hem reconegut l’oportunitat, el deure i la responsabilitat d’engegar aquest projecte per estimular l’estudi i aplicació d’aquests coneixements interdisciplinaris que tenen el potencial per ajudar a solucionar els reptes socials més complexos de l’actualitat i definir el creixement econòmic de les societats presents i futures.

— Llegeix més sobre l’organització de la Junta Directiva i les Comissions

Des de la seva creació, les línies estratègiques de la SCN2 a llarg termini han estat definides en paral·lel amb els objectius comuns al programa H2020 i d’acord amb les necessitats identificades en les anàlisis presentades en els plans d’inversió cientificotècnics d’acció estatals i europeus. Considerant això, els objectius estatutaris establerts són:

  1. Agrupar tots els professionals que tinguin interès o vinculació amb la nanociència o la nanotecnologia.
  2. Organitzar les reunions, jornades, congressos i altres activitats científiques especialitzades per contribuir a la millora científica dels seus socis.
  3. Fomentar el compliment de les normes ètiques dins l’exercici de la nanociència i la nanotecnologia.
  4. Promoure i coordinar la recerca, innovació i divulgació, a tots els nivells possibles, en els camps de la nanociència i la nanotecnologia així com protegir i fomentar el seu progrés científic com a àrea de coneixement i àmbit professional propi.
  5. Col·laborar amb universitats i d’altres associacions per tal de promoure, coordinar i desenvolupar programes científics i d’educació en nanociència i nanotecnologia.
  6. Assessorar i assistir a organismes públics i privats en matèria de nanociència i nanotecnologia pel seu òptim desenvolupament científic i tècnic.
  7. Impulsar i fomentar la col·laboració amb altres associacions o federacions estatals i internacionals on la nanociència i la nanotecnologia tinguin un paper rellevant.
  8. Transmetre a la societat la importància i potencial de la nanociència i la nanotecnologia en particular, així com el progrés del coneixement científic en general.

–Llegeix més sobre els Estatuts de la SCN2

La SCN2 es consolida des de zero, organitzant-se sobre línies estratègiques ambicioses i una clara visió internacional

Per realitzar els objectius presentats, la SCN2 encapçalarà i participarà en diverses activitats organitzades al voltant de les quatre grans línies estratègiques: millorar les competències professionals dels investigadors, incentivar i enfortir la formació dels estudiants, promoure la col·laboració directe entre entitats i alhora divulgar i debatre  la nova revolució industrial 4.0.

Per tal de poder realitzar eficientment aquestes activitats d’interès general, que s’aniran presentant gradualment, és essencial la col·laboració transparent i profunda amb altres entitats i grups del sistema de recerca i desenvolupament així com amb associacions de la societat.

En aquesta línia estem en contacte amb universitats, centres de recerca, empreses, societats científiques i l’administració pública per tal d’augmentar la participació i el lideratge de consorcis publico-privats (PPPs per les seves sigles en anglès)  basats en la especialització responsable i intel·ligent (RIS3 per les seves sigles en anglès), sempre en línia amb les estratègies i objectius dictats per projectes com l’Horitzó 2020.