Potencial de futur

Un coneixement transversal innovador

La nanociència i la nanotecnologia tenen un potencial enorme per contribuir a modelar la societat del futur generant nou coneixement fonamental i aplicant-lo en tecnologies innovadores. Aquestes noves tecnologies facilitadores clau tindran un paper fonamental en el creixement econòmic del futur i contribuiran a incrementar la velocitat de l’avenç tecnològic global portant a altres àrees científiques i tecnològiques al seu màxim potencial.

Donada la seva transversalitat, també s’ha predit que la nanociència i la nanotecnologia poden construir sinergies amb altres branques revolucionaries com l’enginyeria genètica o la intel·ligència artificial. Ja el 1986, Eric Drexler introduïa, per exemple, la possibilitat que un grup de màquines de reparació cel·lular poguessin coordinar-se per corregir simultàniament varies còpies individuals d’ADN danyat així com construir molècules o cèl·lules de forma autònoma sense la necessitat del control humà exterior. Aplicacions com aquesta poden canviar la visió que tenim del món i de nosaltres mateixos.

Actualment, la investigació en nanociència i nanotecnologia està present en molts sectors com l’energia, la medicina, el medi ambient, la defensa, l’espai o l’electrònica, en els quals s’estan desenvolupant i millorant una gran varietat de productes com bateries, teixits, cel·les solars, filtres, sensors, aliments o polímers entre d’altres. En especial, hi ha tres sectors especialment importants des d’un punt de vista econòmic i d’impacte social: les tecnologies de la informació i la comunicació, el medi ambient i la salut humana.

La nanotecnologia s’està establint en molts sectors oferint solucions disruptives a problemes socials

La nanotecnologia fa anys que és present en el camp de les tecnologies de la informació, però la inevitable pèrdua de confinament associada a la miniaturització extrema que ha assolit la indústria dels transistors, requereix un canvi tecnològic paradigmàtic. Hi ha diverses disciplines candidates a liderar la futura revolució de la informació a l’escala nano com l’espintrònica, l’electrònica molecular, l’òptica integrada o la comunicació quàntica. Les tecnologies que s’acabin imposant hauran d’integrar major eficiència energètica, potència i flexibilitat per a les indústries dels mòbils i els dispositius vestibles. Requeriments com la baixa latència i el creixent ample de banda també seran importants per les aplicacions modernes.

Un dels majors reptes de futur a nivell mundial és el canvi climàtic, com demostra el primer pla d’acció de caràcter mundial establert a l’acord de París, signat per 195 països. Per assolir el control sobre l’augment de la temperatura i de les emissions, els nanomaterials seran fonamentals ja que permeten incrementar l’eficiència dels processos de combustió i de l’emmagatzematge d’energia. Per altra banda, la nanociència i nanotecnologia també tindran un paper molt rellevant en l’abaratiment i el millorament de l’obtenció d’energies renovables i de les tecnologies pel filtratge d’aigua i aire.

Algunes lluites contra les malalties assoliran fites sense precedents gràcies a la nanomedicina i els nous mètodes personalitzats pel diagnosi i teràpia. La nanociència també pot introduir grans avenços en l’enginyeria de teixits, la reparació intracel·lular i els biosensors, àrees amb un gran impacte directe en la societat. El gran salt s’aconseguirà quan la nanociència i la nanotecnologia estableixin sinergies profundes amb disciplines científiques que investiguen els misteris del cervell o el millorament humà. Aquestes innovacions en teragnosi i transhumanisme poden crear un canvi de paradigma en el concepte actual de salut humana.