Potencial de futur

La nanociència i la nanotecnologia tenen un enorme potencial per contribuir a modelar la societat del futur generant nou coneixement fonamental i aplicant-lo en tecnologies innovadores. Aquestes tindran un paper fonamental en el creixement econòmic del futur i contribuiran a incrementar la velocitat de l’avenç tecnològic general portant a altres àrees de coneixement al seu màxim potencial. Donada la seva transversalitat, també podran construir sinergies amb altres disciplines revolucionàries de gran impacte com l’enginyeria genètica o la intel·ligència artificial.

Actualment, la investigació en nanociència i nanotecnologia està present en molts sectors en els quals s’estan desenvolupant i millorant una gran varietat de productes però hi ha tres sectors especialment importants des d’un punt de vista econòmic i d’impacte social: les tecnologies de la informació i la comunicació, el medi ambient i la salut humana.

La nanotecnologia fa anys que és present en el camp de les tecnologies de la informació, però la inevitable pèrdua de confinament associada a la miniaturització extrema que ha assolit la indústria dels transistors requerirà un canvi tecnològic en els pròxims anys. Hi ha diverses disciplines candidates a liderar la futura revolució de la informació a l’escala nano com l’espintrònica, l’electrònica molecular, l’òptica integrada o la comunicació quàntica. Les tecnologies que s’acabin imposant hauran d’integrar major eficiència energètica, potència i flexibilitat per a les indústries dels mòbils i els dispositius vestibles.

Un dels majors reptes actuals a nivell global és el canvi climàtic, com demostra el primer pla d’acció de caràcter mundial establert a l’acord de París, signat per 195 països. Per assolir el control sobre l’augment de la temperatura i de les emissions, els nanomaterials seran fonamentals ja que permeten incrementar l’eficiència dels processos de combustió i de l’emmagatzematge d’energia. Per altra banda, la nanociència i nanotecnologia també tindran un paper rellevant en l’abaratiment i el millorament de l’obtenció d’energies renovables i de les tecnologies pel filtratge d’aigua i aire.

Per últim, algunes lluites contra malalties assoliran fites sense precedents gràcies a la nanomedicina i els nous mètodes personalitzats pel diagnosi i teràpia. La nanociència també pot introduir grans avenços en l’enginyeria de teixits, la reparació intracel·lular i els biosensors, àrees amb un gran impacte directe en la societat. El gran salt s’aconseguirà quan la nanociència i la nanotecnologia estableixin sinergies profundes amb disciplines científiques que investiguen els misteris del cervell o el millorament humà, que poden crear un canvi de paradigma en el concepte actual de salut humana.