Inscripció transparent

Protecció de dades personals

La Societat Catalana de Nanociència i Nanotecnologia (SCN2) dona estricte compliment a la normativa vigent sobre la protecció de dades de caràcter personal dels socis tal com exigeix la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD) 15/1999 del 13 de desembre. D’acord amb el que estableix aquesta llei, l’associació està obligada, pel tipus de dades que regula, a adoptar mesures de seguretat per a protegir les dades personals que els seus socis hagin donat, sempre de forma lliure i voluntària. Les dades que emmagatzema la societat requereixen un nivell de seguretat anomenat bàsic, que protegeix tant “dades de caràcter personal” com “dades que s’utilitzin amb la única finalitat de realitzar una transferència dinerària a entitats de les que els seus afectat siguin socis o membres”.

La SCN2 té també la responsabilitat d’informar als socis que aquests tenen determinats drets respecte les seves dades personals. Tenen el dret d’accés sobre les seves pròpies dades, és a dir, de conèixer el tipus de suport i document on les seves dades estan emmagatzemades, perquè es tracten i amb quina finalitat. Tenen el dret de rectificació o cancel·lació, que recullen la possibilitat de modificar el contingut de les seves dades emmagatzemades quan aquestes hagin canviat o siguin errònies. Finalment, els socis també tenen dret d’oposició que els permet exigir que les seves dades deixin de ser utilitzades per una o varies de les seves finalitats. Aquests drets es poden exercir mitjançant comunicació escrita, amb una fotocòpia del DNI del soci adjuntada, adreçada al correu info@scn2.cat.

Les dades que la SCN2 emmagatzema dels seus socis es tractaran amb finalitats de cobrament de la quota de membre de l’associació, per garantir el funcionament correcte del serveis restringits a la pàgina web que requereixin accés identificat, gestionar i obtenir informació sobre la idoneïtat i qualitat dels nostres serveis, realitzar estudis per conèixer la naturalesa genèrica dels seus membres i finalment per informar de forma individualitzada sobre les activitats que la SCN2 realitzi. Si les dades s’utilitzen per algun objectiu diferent, serà obligació de l’associació informar explícitament al soci abans que aquest cedeixi les seves dades de caràcter personal.

La SCN2 també disposa d’un document intern de seguretat que ha estat redactat en compliment del que disposa el reglament de la LOPD. En aquest document es recullen totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per tal que la SCN2 pugui garantir la protecció, confidencialitat, integritat i disponibilitat dels recursos afectats per la llei. Aquest fitxer, així com els documents o suports que continguin les dades han de ser inscrits al registre general de protecció de dades de l’Agència Catalana de Protecció de Dades garantint la completa transparència de les mesures adoptades per l’emmagatzemen i tractament d’aquestes.

Cobrament de quotes

Pel cobrament de quotes es fa servir l’instrument anomenat càrrec per domiciliació, que està destinat a efectuar el càrrec automàtic al compte del soci (el deutor) de forma que l’operació de pagament es iniciada per la SCN2 (el creditor). Els càrrecs per domiciliació només es poden dur a terme amb l’existència del consentiment exprés donat prèviament pel deutor. Aquest consentiment es reflecteix amb un ordre de domiciliació o mandat que contindrà totes les dades necessàries per poder fer el pagament  com el nom i IBAN del deutor o la quantitat i el concepte del pagament. Amb l’ordre de domiciliació, el deutor autoritza i consent al creditor a iniciar els cobraments mitjançant el càrrec al compte indicada pel deutor i autoritza a l’entitat del deutor a carregar en la seva compte els cobraments presentats per l’entitat bancaria del creditor.

La SCN2 té la obligació d’emmagatzemar l’ordre de domiciliació firmada mentre el contracte estigui en vigor, durant el període de reemborsament i durant els períodes que estableixi la llei un cop el contracte hagi sigut cancel·lat. En cas que no existeixi el mandat firmat pel deutor, es considerarà que la domiciliació no estava autoritzada. Si la SCN2 no presenta cobraments en relació a un mandat vàlid en un període de 36 mesos (a contar des de la data del últim cobrament emès), el mandat firmat queda extingit i per tant, no es podran iniciar més cobraments amb aquest mandat i s’haurà de crear un mandat nou per futurs cobraments.

Els socis tenen la obligació de notificar les possibles modificacions que es produeixin en les dades incloses en l’ordre de domiciliació. La firma manuscrita o electrònica de l’ordre de domiciliació només la pot fer el titular del compte o persona en disposició de poders atorgats pel titular del compte. El deutor ha de posar els fitxers a disposició de la seva entitat bancaria amb suficient antelació respecte la data del cobrament: 4 dies hàbils per operacions recurrents i 7 dies hàbils per primeres operacions. Per altra banda, el soci disposa d’un període màxim de 13 mesos per sol·licitar la rectificació d’operacions incorrectes o no autoritzades per la devolució dels càrrecs per domiciliació. Aleshores la SCN2 disposa de 8 setmanes per tornar rebuts autoritzats, sempre que, quan es donés l’autorització, aquesta no especifiques l’import exacte i dit import superi el que l’ordenant podia esperar raonablement.