Avís legal

Informació general

Aquest lloc web (www.scn2.cat) és propietat de la Societat Catalana de Nanociència i Nanotecnologia (SCN2), amb NIF G-66968769 i seu social al camí del Mas Roig al Mas Fuster, 59 casa, 08197, Valldoreix. Mitjançant el domini scn2.cat, l’associació gestiona el seu portal web, sense prejudici que hi pugui haver altres adreces electròniques que també permetin accedir als continguts i serveis prestats per l’SCN2.

Amb aquest Avís Legal, la SCN2 busca informar sobre el compliment de les lleis relatives a la protecció de qualsevol dada personal així com de la propietat intel·lectual de qualsevol contingut mostrat en aquest lloc web. La SCN2 es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

Accés dels usuaris

L’accés i ús de les plataformes de la SCN2 atribueix la condició d’usuari i implica l’acceptació de les condicions d’accés i ús que consten en aquest Avís Legal, així com la política de privacitat i dades personals. L’usuari es compromet a utilitzar els serveis i la informació facilitada al web scn2.cat sota criteris de bona fe, respectant la propietat intel·lectual i industrial del contingut i sent coneixedor de les responsabilitats de la SCN2.

L’accés inicial al web és gratuït però hi poden haver pàgines o serveis subjectes al pagament d’una quota d’associat. Quan sigui necessari que l’usuari es registri per poder accedir a aquests continguts exclusius, aquest registre s’efectuarà mitjançant formularis de dades i amb subjecció a les prevencions de la legislació de protecció de dades personals que es descriuen en aquest Avís Legal i d’acord amb la Llei de Protecció de Dades espanyola. En aquests casos l’usuari ha de mantenir les credencials d’accés en secret i fer-ne un ús diligent. En cas de pèrdua o utilització negligent, l’usuari propietari respondrà de la utilització que n’hagin pogut fer terceres persones.

La SCN2 perseguirà l’incompliment de les presents condicions generals i qualsevol utilització indeguda dels seus llocs web, exercint totes les accions civils i penals que corresponguin. També es reserva el dret de denegar o retirar-ne l’accés sense necessitat d’avís previ, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin aquestes condicions.

Dades personals dels usuaris

La SCN2 dóna estricte compliment a la normativa vigent sobre la protecció de dades de caràcter personal dels socis garantint la completa transparència sobre les mesures adoptades per l’emmagatzemen i tractament d’aquestes. D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica de Protecció de Dades, la SCN2 està obligada a un nivell d’adopció de mesures de seguretat de nivell bàsic, d’acord amb les dades utilitza. Els socis tenen dret d’accés, dret a rectificació o cancel·lació així com dret a l’oposició sobre l’ús de les dades. Per exercir aquests drets, l’usuari haurà de contactar amb la SCN2.

La inscripció a través d’aquest portal serà de forma lliure i voluntària, i suposarà l’acceptació  de les condicions que en cada cas s’estableixin i que l’usuari haurà d’acceptar expressament. Els usuaris inscrits donen el seu consentiment exprés i inequívoc per incorporar les seves dades als fitxers automatitzats que seran inscrits al registre general de protecció de dades de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. L’ús de les dades personals es realitzarà sempre protegint la seva confidencialitat i integritat. La informació relativa a la gestió dades personals i cobrament de quotes està detallada aquí.

Propietat intel·lectual i industrial

Els drets de propietat intel·lectual i industrial del web scn2.cat són titularitat de la SCN2. Això inclou tots els continguts elaborats per la SCN2, incloent-hi els textos, documents, bases de dades i altres elements, serveis o plataformes. Respecte aquests continguts, correspon en exclusiva a la SCN2 l’exercici dels drets d’explotació en qualsevol forma de reproducció, distribució o comunicació pública. L’autoria de les imatges utilitzades que no són propietat de la SCN2 està detallada aquí.

Qualsevol còpia, ús, reproducció o comercialització que els usuaris facin d’aquests continguts, plataformes, marques, dissenys o signes distintius, s’han de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa de propietat intel·lectual i en qualsevol cas amb l’autorització expressa de l’SCN2 o els seus autors, quedant prohibida en cas contrari. D’aquesta forma l’usuari podrà visualitzar els continguts d’aquest web, copiar-los, imprimir-los en el seu ordinador o qualsevol altre suport només per al seu ús personal i privat.

Responsabilitats vers els continguts

L’SCN2 es reserva el dret d’actualitzar els continguts, pàgines i plataformes del web quan vulgui, i també d’eliminar-los i de limitar-hi o impedir-hi l’accés, de manera temporal o definitiva sense notificació prèvia. La SCN2 no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al web o per la impossibilitat d’accedir-hi.

L’SCN2 no es fa responsable de la mala utilització dels continguts d’aquestes pàgines o plataformes per part de l’usuari així. Tampoc està obligada a controlar les informacions i les opinions que els mateixos usuaris transmetin per mitjà dels fòrums i blogs oberts d’aquest web. En aquest sentit, la SCN2 es reserva el dret d’eliminar qualsevol informació, comentari o opinió publicada pels seus usuaris quan aquesta sigui contrària a la legalitat vigent o impliqui una vulneració dels drets i llibertats fonamentals de qualsevol persona.