Formulari d’associació

Formulari d’associació

Per associar-te a la Societat Catalana de Nanociència i Nanotecnologia només has d’omplir i firmar digitalment aquest formulari, enviar-lo i ens posarem en contacte amb tu. Si tens qualsevol problema o dubte amb la inscripció contacta amb nosaltres a tresoreria@scn2.cat.

Dades personals i de contacte
Dades administratives

Membre estudiant és qualsevol persona que estigui cursant els seus estudis universitaris de grau o màster en el moment de la inscripció. Membre numerari és qualsevol persona amb vinculació formativa o professional amb la nanociència i nanotecnologia a Catalunya. Membre adherit és qualsevol persona que, sense vinculació formativa o professional amb la nanociència i la nanotecnologia a Catalunya o fora, estigui interessada en les finalitats de l’associació.

Ordre de domiciliació

El cobrament de la quota es realitza per domiciliació bancària de manera automàtica cada febrer. La primera quota, que es paga en el moment d’inscripció, tindrà un descompte del 33% o del 66% de la quota anual si la inscripció es realitza durant el segon o tercer trimestre de l’any respectivament.

⊠ A complimentar per l'entitat creditora
Deixa aquest camp en blanc.
⊠ A complimentar pel membre deutor
És necessari que siguis la persona titular al càrrec del compte bancari. Si no tens compte bancari al teu nom contacta amb nosaltres a tresoreria@scn2.cat per oferir-te una alternativa.
Només necessari per comptes bancaris fora d'Espanya. Pot contenir 8 o 11 posicions.
Comprova que sigui correcte, a Espanya l’IBAN sempre conté 2 lletres (ES) i 22 números.

Amb l’opció “Pagament recurrent” marcada autoritzes a l'SCN2 a realitzar el cobrament de la quota de forma automàtica anualment, previ avís per correu electrònic 15 dies abans de la renovació.

Signature is required.

A través de la firma d’aquesta ordre de domiciliació, el creditor autoritza a l'Associació Catalana de Nanociència i Nanotecnologia a enviar instruccions a l’entitat del deutor per deure la seva compte i a l’entitat corresponent per efectuar els càrrecs al seu compte seguint les instruccions de l'Associació Catalana de Nanociència i Nanotecnologia. Com a part dels seus drets, el deutor està legitimat al reemborsament per la seva entitat en els termes i condicions del contracte subscrit amb la mateixa. La sol·licitud de reemborsament haurà de ser efectuat dins de les vuit setmanes que segueixen la data de càrrec al compte.

Autoritzacions

D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades personals recollides en aquest formulari s’incorporaran al fitxer “Socis”, el responsable del qual és l’Associació Catalana de Nanociència i Nanotecnologia. Aquesta incorporació te la finalitat de gestionar la condició i participació de les persones associades en les activitats dutes a terme per l’entitat. Amb l’ompliment i enviament d’aquest formulari s’accepta l'introducció de les dades personals proporcionades al fitxer “Socis” i el posterior tractament i explotació necessària per part de les persones que la Junta Directiva designi per aquest objectiu així com la utilització d’aquestes dades per registrar la persona associada en espais dedicats als membres en les pàgines web i plataformes digitals de l’associació. En qualsevol moment les persones associades poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació escrita adreçada a l’Associació Catalana de Nanociència i Nanotecnologia a secretaria@scn2.cat.